Нови социални придобивки за работещите в „Интер Инженеринг – 10“ ООД

„ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ – 10“ ООД осигури социални придобивки на работещите по проект „Подобряване на безопасността и здравето на работещите в Интер Инженеринг-10 ООД“, договор за предоставяне на БФП BG05M9OP001-1.008-0679-C02 се подобряват условията на труд, чрез допълнителни мерки за подобряване на работната среда.

Общата стойност на проекта е в размер на 183 371 лева. Проектът се финансира изцяло по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2014-2020).

Производствената площадка на дружеството е осигурена с място за отдих и почивка на работещите, което допринася за насърчаване на социалното включване на работещите,както и за засилване на персоналната отговорност на всеки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Доставените 2 бр. оборудвани контейнери, служат за помещения за краткотраен отдих и осигуряват равен достъп и удобства за работещите.

 


С осигурените места за почивка, хранене и пълноценна почивка на служителите, както и осигурените санитарно-хигиенни условия водят до повишаване на адаптивността и производителността на труд, чрез поддържане на устойчива работоспособност, намаляване рисковете за здравето и повишаване мотивацията за устойчива заетост.

С реализирането на дейността е постигнат устойчив и комулативен ефект върху всички служители в „ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ- 10 „ ООД.

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Бенефициентът ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ- 10 ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на ОП РЧР.


New social benefits for the workers of Inter Engineering-10 LTD

Inter Engineering-10 LTD has provided social benefits for the workers through the project “Improving of safety and health for the workers of Inter Engineering-10 LTD”, grant for gratuitous financial means BG05M9OP001-1.008-0679- C02 for improving labor conditions, through further actions of improving the working environment.

The total amount of the project is 183 371 leva. The project has been finalized thoroughly by grant – gratuitous financial assistance BG05М9ОP001-1.008 “Good and safe labour conditions” by OP “Human Recourse Development”(2014-2020).

The production site of the enterprise has been equiped with a recreational space for the workers, which assist for their social engagement and also boosts their personal responsibility for improving safety and healthier labor conditions and care for the environment. The two provided trailers are suitable for short-term recreation and provide equal access of the workers to its utilities.

The providing of a place for recreation and dining, as well as sanitary place leads to better adaptability and better performance of the workers. This is achieved through improved labor efficiency, health risk reduction and improved motivation for sustainable employment.

With the realization of the project has been achieved a sustainable and cumulative effect on all the workers of Inter Engineering-10 LTD.

This publication has been prepared with the financial support of the European Social Fund. The beneficiary INTER ENGINEERING 10 is solely responsible for the content of this publication and under no circumstances can it be considered as an official position of the European Union or the Managing Authority of the HRD OP.

Върни се горе