„Интер Инженеринг 10“ ООД приключи изпълнението на проект „Подобряване на безопасността и здравето на работещите“

„ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ- 10“ ООД  приключи изпълнението на проект «Подобряване на безопасността и здравето на работещите в Интер Инженеринг-10 ООД», договор за предоставяне на БФП BG05M9OP001-1.008-0679-C02.

Общата стойност на проекта е в размер на 183 371 лева. Проектът се финансира изцяло по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2014-2020).

По време на изпълнението на проекта са реализирани 8 основни проектни дейности:

 1. Организация и управление на проекта
 2. Осигуряване публичност и визуализация на дейностите по проекта
 3. Разработване, адаптиране и внедряване на система за управление и развитие на човешките ресурси, и на иновативна система за организация на труда.
 4. Внедряване и сертификация на стандарт BS OHSAS 18001:2007
 5. Подобряване безопасността при работа чрез колективни средства за защита и строително – монтажни работи за възстановяване на бетонова подова настилка в Хале 3
 6. Осигуряване на Лични предпазни средства /ЛПС/ и Специално работно облекло /СРО/
 7. Организиране и провеждане на обучения за специфичните рискове при работа, както и във връзка с новозакупеното оборудване
 8. Осигуряване на социални придобивки на работещите

Чрез реализацията на дейностите  се постигнаха следните измерими резултати:

 • въведена система за управление и развитие на ЧР;
 • намаляване  рисковете за здравето на работниците чрез елиминиране на вредни фактори при източника, както и  повишаване информираността на служителите .

Производствената площадка на дружеството е осигурена с място за отдих и почивка на работещите, което допринася за насърчаване на социалното включване на работещите,както и за засилване на персоналната отговорност на всеки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Доставените 2 бр. оборудвани контейнери, служат за помещения за краткотраен отдих и осигуряват равен достъп и удобства за работещите.

Безопасността при работа е осигурена чрез колективни средства за защита.Доставени са 3 бр. мобилни аспирационни системи и 3 бр. мобилни заваръчни екрани.

С подмяната на подовото покритие в производственото помещение, с ново, изработено от шлайфан бетон  се намалява в голяма степен вероятността от трудови злополуки. Новата подова настилка осигурява по- добри условия на труд и  намаляване на запрашеността в производственото хале.

Намаляване на специфичните рисковете за здравето на работниците,се постигна чрез осигуряване на Лични предпазни средства /ЛПС/ и Специално работно облекло /СРО/. Проведените обучения за специфичните рискове при работа, както и във връзка с новозакупеното оборудване повишиха информираността на работниците и персонала и допринесоха за  поддържането на добър здравен статус на всички работници, включително и тези над 54 г.

Чрез реализацията на проектните дейности се постигна  устойчив и комулативен ефект върху всички служители в „ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ- 10„ ООД., включително  подобряване процесите по управление на безопасността и здравето чрез внедряване и сертификация на стандарт за безопасност OHSAS 18001.

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Бенефициентът ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ- 10 ООД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на ОП РЧР.


INTER ENGINEERING-10 LTD has successfully executed the project for „Improving Safety and Health of Workers at Inter Engineering-10 Ltd.“ Grant Contract BG05M9OP001-1.008-0679-C02

The total value of the project is 183 371 leva. The project is financed entirely through the grant procedure BG05М9ОP001-1.008 „Good and safe working conditions“ of the Human Resources Development Operational Programme 2014-2020.

During the execution of the project, the following 8 actions were established:

 1. Organizing and management of the project
 2. Publicity and visualization
 3. Process, adaptation and implementation of a human resource management and development system, and an innovational system for labor organization.
 4. Implementation and certification of BS OHSAS 18001:2007 standard
 5. Improving the safety of working with collective means of protection and construction works for renovation of the concrete flooring in Hale 3
 6. Providing personal protective equipment and special work clothes.
 7. Organizing and conducting seminars for awareness of specific work-related risks, as well as for the newly bought work clothes.
 8. Provision of social benefits of the workers.

The following measurable results were achieved with the realization of the project:

 • a system for management and development of HR was introduced;
 • health risks for the workers was reduced through eliminating of harmful factors and improving awareness among the workers.

The production facility has been upgraded with a place, dedicated for leisure and break from work, which by itself improves the social involvement of the workers in the processes and increases everybody’s personal responsibility for a better and safer working conditions and environment.

The working safety has been provided through collective means of protection. Three mobile aspirators and three mobile welding screens have been supplied.

With the renovation of the flooring in the production areas with new polished concrete surface one the risk of working accidents have been reduced drastically. The new flooring provides better working conditions and reduces piling of dust in the hale.

Reducing specific risks for the health of the workers was achieved through providing of personal protection means(PPMs) and special work cloths(SWC). The provided training against specific risks while working, as well as working with the newly purchased equipment lead to increasing of the knowledge of the workers and staff, while benefiting for the keeping of a good health status of all the workers, including those over 54 years of age.

By implementing the activities for improving the safety and health of the project a sustainable and cumulative effect was achieved on all employees of INTER ENGINEERING-10 LTD, including improving safety and health process management through introducing and certification of OHSAS 18001 safety standard.

This publication has been prepared with the financial support of the European Social Fund. The beneficiary INTER ENGINEERING 10 is solely responsible for the content of this publication and under no circumstances can it be considered as an official position of the European Union or the Managing Authority of the HRD OP.

Върни се горе