Данъчен и осигурителен календар за март 2018

ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР ЗА МАРТ 2018 г.

До 10-ти март

YouTube

    По ЗКПО:

1.Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти март:

    По ЗДДС:

  1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец февруари.
  2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец февруари.

    По ЗСВТС:

1.Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец февруари 2018 г.

До 15-ти март:

    По Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.:

  1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец февруари.
  2. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец февруари.
  3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец февруари.

   По ЗДДФЛ:

1.Подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през предходната година.

До 20-ти март:

   По ЗСВТС:

1.Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец февруари 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-ти март:

   По ЗДДФЛ:

1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от трудови правоотношения.

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания, направени през месец февруари, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 март.

До 31-ви март:

   По ЗДДФЛ:

1.Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. февруари.

ЗКПО

  1. Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за предходната година.
  2. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за предходната година от бюджетните предприятия.
  3. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за предходната година от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби.
  4. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта за предходната година от организаторите на хазартни игри.
  5. 5. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за предходната година.

ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР ЗА МАРТ 2018 г.

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:

До 25 март

(първият работен ден след 25 март е 2март 2018 г.)

 за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец февруари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец февруари 2018 г.

– за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати)начислени или изплатени след 25 февруари 2018 г., отнасящи се за труд положен през месец януари 2018 г.

– за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати)начислени или изплатени през месец февруари 2018 г., отнасящи се за труд положен преди месец януари 2018 г.

– за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец февруари 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски*.

– за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец февруари 2018 г.

 за лицата, които през месец февруари 2018 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.

 за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец февруари 2018 г.

– за трудоустроените лица, на които през месец февруари 2018 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.

– за лицата, на които през  месец февруари 2018 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.

 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец февруари 2018 г.

– за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец февруари 2018 г .

 за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец февруари 2018 г., върху които се дължат осигурителни вноски.

– за морските лица, за положения труд през месец февруари 2018 г.

– за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец февруари 2018 г.

 за  лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за февруари 2018 г.

 за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец февруари 2018 г.

– за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски,, отнасящи се за месец февруари 2018 г.

Подаване на декларации по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

До 31 март

(първият работен ден след 31 март е април 2018 г.)

 Подаване на декларация  от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец март 2018 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.

 Подаване на декларация  от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец март 2018 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.

 Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец март 2018 г.  да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване:

До 25 март

(първият работен ден след 25 март е 2март 2018 г.)

– за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец февруари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец февруари 2018 г.

– за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати)начислени или изплатени след 25 февруари 2018 г., отнасящи се за труд положен през месец януари 2018 г.

– за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати)начислени или изплатени през месец февруари 2018 г., отнасящи се за труд положен преди месец януари 2018 г.

– за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец февруари 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*.

– за лицата в неплатен отпуск през месец февруари 2018 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

– за лицата, които през месец февруари 2018 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.

– за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл.  4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец февруари 2018 г.

– за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец февруари 2018 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.

– за лицата, които през месец февруари 2018 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

– за морските лица за положения труд през месец февруари 2018 г.

– за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец февруари 2018 г.

По Наредба № Н – 8 от 29 декември 2005  г.

До 20 март :

– Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец февруари 2018 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните.

До 25 март

(първият работен ден след 25 март  е 2март 2018 г.)

– Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец февруари 2018 г.

– Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец февруари 2018 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.

– Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец януари 2018 г., които са  начислени или изплатени след 25 февруари 2018 г.

– Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец предиянуари 2018 г., които са начислени или изплатени през месец февруари 20156г.

– Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец февруари 2018 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

– Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец февруари 2018 г.

 Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато  осигуряването е възникнало след 1 януари 2018 г. и месец февруари 2018 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.

 Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато  осигуряването е възникнало от 1 февруари 2018 г.

– Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец Февруари 2018 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.

– Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец Февруари 2018 г.

– Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец февруари 2018 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.

– Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец февруари 2018 г. задължителни осигурителни вноски.

– Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец февруари 2018 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе