24 проекта от област Разград по Националната кампания „Чиста околна среда 2024 г.” на ПУДООС на обща стойност около 285 000 лева са одобрени за финансиране

Съгласно заповеди на Министъра на околната среда и водите, бяха проведени заседания на комисия за оценка на подадените проектни предложения…