Община Исперих започва изпълнението на проект по ОП „Региони в растеж”

В началото на 2018 година Община Исперих е подписала договор за реализацията на проект BG16RFOP001-5.001-0021-C01 „Обзавеждане и оборудване на съществуващ…