Обявени свободни работни места в област Разград към 14 октомври

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/ *Работни места за младежи до 29 години, разкрити по…

Община Завет отчете напредъка по проекта за социално предприемачество

На информационна среща за представяне и популяризиране на социалното предприемачество и реализираните дейности по проект BG05M9OP001-2.010-0328-С01 „Развитие на социалното предприемачество…