Шестмесечен напредък по изпълнението на европроектите в Лудогорието

От началото на програмния период 2014-2020 по оперативните програми в Разградска област са сключени 125 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 70 164 094 лева. В сравнение с края на 2017-та,  реално изплатените средства по осъществяваните проекти достигат 26 353 039 лева, като увеличението за шестмесечния период е над 9 млн. лева. От началото на 2018 г. досега са сключени 8 нови договора на обща стойност 3,5 млн. лева.

В подкрепа на бизнеса се изпълняват 24 проекта. Общата им стойност е 11 млн. лева, а изплатените средства до тук възлизат на близо 4 млн. лева. От тях сключените през първото полугодие на 2018 г. договори за безвъзмездна помощ са 4, с общ бюджет 2,5 млн. лева. Те са за подобряване на енергийната ефективност в голямо предприятие и обучения и повишаване квалификацията на персонала в три фирми.

YouTube

Шест проекта с общ бюджет 35 690 855 лева са за инвестиции в инфраструктурата. Изплатените средства по тях достигат 13 778 180 лева (увеличение от над 5,5 млн. лева за първата половина на годината). От началото на 2018-та е сключен един нов договор за обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих.

Чрез 33 проекта на обща стойност 9 386 371 лева (с изплатени към полугодието 5 477 535 лева) се усъвършенстват съществуващи и се създават нови социални услуги. Новите проекти са 3 от началото на годината, на стойност почти 1 млн. лева. Те са в подкрепа на социалното предприемачество и въвеждане на социални иновации за по-ефективно включване на ромски жени в неравностойно положение.

61 проекта на обща стойност 13 830 219 лева са насочени към инвестиции в образователната инфраструктура, интеграцията на учениците от етническите малцинства и развитие на уменията за учене, творческите и спортните способности на учащите. Изплатените средства до средата на 2018 г. са над 1 млн. лева и достигат общо 3 038 049 лева.

Програмата за развитие на селските райони финансира 89 договора с обща стойност на одобрената субсидия 25 157 407 лева. Увеличението в сравнение с края на 2017 г. е с 12 проекта за близо 2 млн. лева.

На територията на област Разград има две одобрени стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР): на Местната инициативна група (МИГ) – Исперих и на МИГ Завет – Кубрат.

В изпълнение на своята стратегия за ВОМР, МИГ – Исперих обяви прием по мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП” с общ бюджет 1 500 000 лева, насочена към подобряване на производствения капацитет и производителността на малките и средните предприятия в общината. Подадените в определения срок проектни предложения са в процес на оценка.

МИГ Завет – Кубрат обяви две процедури за прием на проекти. Те са в рамките на:

  • Подмярка 2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с общ бюджет 528 066 лева. Кандидати могат да бъдат местните власти в Завет и Кубрат, читалища и ЮЛНЦ от двете общини;
  • Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” с общ бюджет 249 364,50 лева. Бенефициенти могат да бъдат земеделски производители и преработватели на територията на двете общини.

И двете процедури са отворени за кандидатстване в момента. 

За допълнителна информация:

Областен информационен център (ОИЦ) – Разград

7200 гр. Разград, бул. „България” №34

тел.: 084/55 75 77; 084/55 78 55

e-mail: [email protected]; [email protected]

web: www.eufunds.bg/index.php/bg/razgrad

facebook: Областен информационен център – Разград

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе