Разходите на работодателите за труд нарастват с 8,5%

По предварителни данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2018 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.5% спрямо второто тримесечие на 2017 година. Увеличението в индустрията е с 10.0%, в услугите – със 7.0%, и в строителството – с 10.5%.

По икономически дейности през второто тримесечие на 2018 г. най-висок ръст на общите разходи за трудспрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 14.9%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 12.7%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 11.6%. Намаление на общите разходиза труд е регистрирано в икономически сектор „Операции с недвижими имоти“ – със 7.5%.

YouTube

През второто тримесечие на 2018 г. спрямо второто тримесечие на 2017 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 8.3%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 9.4%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 15.8% за „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ до (-8.0%) за „Операции с недвижими имоти“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе