Колко ще е минималната учителска заплата от 2019 година

Заплатите на учителите ще се увеличат средно с 20 на сто през 2019 г., като стартовата учителска заплата ще бъде увеличена от 760 на 920 лева.

За периода 2019-2021 г. се предвижда увеличение на средствата за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците ежегодно с допълнителни 330,0 млн. лв.

През 2021 г. ще бъде постигнато удвояване на средствата за възнаграждения на учителите спрямо 2017 г. Една от целите е да се привлекат млади хора към професията. Сега те са едва 8 процента от общия брой на педагогическите специалисти, а през следващите 8 години предстои да се пенсионират около 40 000 български учители. Това се посочва в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. за политиките в образованието и науката.

За 2019 г. за транспорт на деца и ученици, и за поддръжка на училищни автобуси, са предвидени 43,2 млн. лв. – с 4,3 млн. лв. повече от 2018 г.

С 25,1 млн. лв. през 2019 г. от държавния бюджет ще бъдат финансирани заниманията по интереси на около 700 000 ученици. Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите, и се подпомага професионалното им ориентиране.

Предвидено е да бъдат увеличени и средствата за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас с 8,0 млн. лв. за 2019 г. спрямо 2018 г. С тази мярка се цели подобряване на качеството на предоставяните закуски на децата и учениците.

За 2019 г. фокусът ще бъде поставен върху детето или ученика и поставянето му в центъра на процеса за намаляване на новоотпадналите ученици. Предвидени са и средства за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Около 90 млн. лв. се предвиждат до 2021 г. за мерки за намаляване на преждевременно напусналите образованието, за достъп до информационни технологии и за квалификация на учителите.

За 2019 г. са предвидени допълнително 39 млн. лв. за издръжка на обучението на студентите и докторантите. Ще бъдат отпуснати 2 млн. лева за увеличение на стипендиите на студентите и 3 млн. лева за допълнителни стипендии на докторантите.

От 2019 г. се предвиждат промени във финансирането на БАН и на Селскостопанската академия.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе