Откриват обекти част от „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел““

ПРОЕКТ „ПАРКОУСТРОЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ В КВ. „ОРЕЛ“, ГРАД РАЗГРАД“  АДБФП BG16RFOP001-1.023-0001-C02 по ОПРР 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР

YouTube

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА РАЗГРАД

Община Разград има удоволствието да Ви покани на 02.07.2019 година от 14:30 часа  в южен парк – кв. „Орел“, град Разград (до м-н „Те маркет“)  на церемония „ откриване на обектите на  интервенция“ изпълнени по ПРОЕКТ „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“.

Този материал  е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.023-0001-C02 „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на материала се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе