Вижте кандидатите за кметския стол в Кубрат и общински съветници

Вече са ясни кандидатите за кметския стол в община Кубрат и кандидатите за общински съветници.

Ето ги и тях:

Кандидати за кмет

Собствено, бащино и фамилно име Партия/Коалиция
Павлин Тодоров  Петров КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, Зелено движение)“
Мариета Станимирова Борисова ПП „ГЕРБ“
Стефан Бориславов Димитров ПП „партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“
Хюсеин Исмаил Карасюлейман МК „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРА-ТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ)
Денислав Исидоров Белинов ПП „Земеделски народен съюз“
Алкин Осман Неби ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Мартин Стефанов Обрешков коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 

Кандидати за общински съветници

ПП“ партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“

№ по ред Собствено, бащино и фамилно име
1 Стефан Бориславов Димитров
2 Петя Димитрова Иванова
3 Галя Борисова Цакова
4 Анна Данева Гичева
5 Росица Ангелова Бойчева
6 Илчо Георгиев Илиев
7 Белгин Османов Ахмедов

КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, Зелено движение)“

№ по ред Собствено, бащино и фамилно име
1 Павлин Тодоров  Петров
2 Мариела Георгиева Йорданова
3 Пепа Николова Петракиева
4 Силвия  Мирчева Христова
5 Ася Димитрова Неделчева-Неделчева
6 Мишо Николов Колев
7 Валентин Николов Николов
8 Росица Петрова Димитрова
9 Анастас Мирославов Анастасов
10 Георги  Димов Донев
11 Валентин Борисов Бойчев
12 Николай Василев Димитров
13 Светлан Николов Бонев
14 Неждет Басриев Вейсалов
15 Пенчо Георгиев Иванов

МК „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ)

№ по ред Собствено, бащино и фамилно име
1 Хюсеин Исмаил Карасюлейман
2 Пламен Стефанов Петров
3 Бахтишен Нуриева Османова
4 Живко Недков Мичев
5 Борислав Руменов Борисов
6 Хюсеин Невзатов Хюсеинов
7 Павлин Юлиянов Дечев
8 Райме Басриева Шукриева
9 Рейхан Ремзи Алиш
10 Мюрсел Исмаил Мюрсел
11 Ридван Алиев Идризов
12 Иван Грозданов Димитров
13 Гюлсес Невзатов Шакиров
14 Шази  Хюсеин  Иляз
15 Нуржихан Бахриева Юзеирова
16 Хатидже Сали Чалък
17 Сурай Фикрет Сюлейман
18 Зейнеб Кямил Мюрселова
19 Нурсин Рейхан Али
20 Гюрсел Мюрселов Рюстемов
21 Георги Цанков Георгиев

 

№ по ред Собствено, бащино и фамилно име
1 Мариета Станимирова Борисова
2 Душка Иванова Петрова
3 Красимир Янков Великов
4 Цветомир Сашков Цонев
5 Ива Миткова Димитрова
6 Диана Йорданова Бонева
7 Росица Цонева Христова
8 Николай Пенев Атанасов
9 Енчо Йорданов Енчев
10 Чавдар Маринов Черников
11 Младен Нейков Мишев
12 Борислав Матеeв Бончев
13 Александър Петров Атанасов
14 Мирела Асенова Младенова
15 Сабри Мохарем Юсню
16 Анелия Илиянова Енчева
17 Людмил Савов Тихчев
18 Тургай Юсеинов Якубов
19 Пламен Стоянов Тодоров
20 Емил Петров Христов
21 Сабрие Исмет Вели

ПП „ГЕРБ“

ПП „ВОЛЯ“

№ по ред Собствено, бащино и фамилно име
1 Михаил Йорданов Хараланбев
2 Вели Хасан Кедик

ПП „Земеделски народен съюз“

№ по ред Собствено, бащино и фамилно име
1 Денислав  Исидоров  Белинов
2 Орхан Ружди Бедиханов
3 Нина Благовестова Цонева
4 Евелин Радославов Алексиев
5 Миглена Валентинова Маркова
6 Невин Селиманова Мустафова
7 Али Алидов Закифов
8 Петко Павлинов Петков
9 Айдън Хюсеинов Маджаров
10 Алтан  Яхов  Мехмедов
11 Мария Светославова  Илиева
12 Шенол Ремзиев  Касимов
13 Дениз Реджеб Анач
14 Красимир  Димитров  Христов
15 Марчела  Илиева  Маринова
16 Даниел  Здравков  Великов
17 Севджан  Исмаилов  Касимов
18 Живка  Симеонова  Митева
19 Каролина  Пейчева  Иванова
20 Несрин Сезгинова Исмаил
21 Найден Георгиев Неделчев

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

№ по ред Собствено, бащино и фамилно име
1 Алкин Осман Неби
2 Хюсеин Неджмиев Юмеров
3 Алисе Феим Незирова
4 Ибрям Хасан Ялама
5 Джелил Ефраимов Исмаилов
6 Орхан Ахмед Мехмед
7 Веселин Йосифов Алеков
8 Юмгюл Ахмед Кедик
9 Ерхан Рейханов Исметов
10 Ибрахим Халилов Яхов
11 Ерхан Нуридинов Байрактаров
12 Имрен Фикриева Кърмъзъ
13 Ерсин Реджеб Ахмед
14 Наил Наил Адил
15 Самир Метин Джавдет
16 Нурай Фаиков Раимов
17 Гюнай Сюлейманов Хюсеинов
18 Дахил Осман Даил
19 Ахмед Хюсеин Ахмед
20 Шакир Ърфан Шакир
21 Биргюл Басри Бедри

Kоалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ по ред Собствено, бащино и фамилно име
1 Мартин Стефанов Обрешков
2 Ганка Иванова Георгиева
3 Иван Маринов Борисов
4 Милена Нанкова Йорданова
5 Христо Стоянов Христов
6 Руси Георгиев Русев
7 Снежина Кръстева Стоянова
8 Стефан Илиев Станчев
9 Стефко Минчев Михнев
10 Наргис Фикрет Шакир
Върни се горе