Кубрат очаква съдействие от граждани по решение за план-сметка за местните данъци и такси

В община Кубрат предстои приемането на план-сметка за необходимите разходи по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за битовите отпадъци през 2020г. и определяне на такса за битови отпадъци за 2020г.

На основание чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси проектът на решение за одобряване на план-сметката заедно с проектите на доклад на вносителя и на план-сметката се публикуват за обществено обсъждане на интернет страницата на общината в срока по чл. 69, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, който е не по-кратък от един месец от деня на уведомяването. План-сметката се одобрява с решение на общинския съвет. Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнози в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.

YouTube

Община Кубрат очакваме мнения, становища и предложения от гражданите по проекта на решението за одобряване на план-сметката за необходимите разходи за 2020г. и на самата план-сметка. Същите се подават в деловодството на Община Кубрат до 17:00 часа на 09.12.2019г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе