Община Исперих напомня относно многоезичните стандартни удостоверения

Съобщение във връзка с предоставяне на информация по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

Община Исперих уведомява всички заинтересовани лица, че съгласно чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз, комисията и държавите членки предоставят информация относно съдържанието на настоящия регламент по подходящи начини, включително посредством европейския портал за електронно правосъдие и уебсайтовете на органите на държавите членки. Регламентът започва да се прилага от 16.02.2019 г.

YouTube

Многоезичното стандартно удостоверение отразява съдържанието на официалния документ и включва заглавията на полетата на официалния документ на официалните езици на издаващата държава от ЕС и приемащата държава от ЕС. В тази връзка стандартните удостоверения нямат самостоятелни правни последици и не могат да се използват отделно от официалния документ, за който са съставени. Наличието на многоезично стандартно удостоверение улеснява превода.

Регламентът не урежда въпроса за признаване от държавата, в която се представят, тъй като този въпрос се урежда от националното законодателство, спазвайки правото на ЕС, включително практиката на Съда на Европейския съюз относно свободното движение на гражданите в рамките на Европейския съюз.

Многоезичните стандартни удостоверения, които могат да се прилагат към документите по гражданско състояние, издавани на основание чл. 88, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и Наредба № РД 02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения от регистъра на населението са:

  • Приложение І – Раждане, към удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване, препис-извлечение от акт за раждане;
  • Приложение ІІІ – Смърт – към препис-извлечение от акт за смърт;
  • Приложение ІV – Брак – към удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акт за граждански брак;
  • Приложение V – Брачна дееспособност – към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина;
  • Приложение VІ – Семейно положение – към удостоверение за семейно положение и удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;
  • Приложение Х – Местоживеене и/или Местопребиваване – към удостоверение за постоянен адрес и съответно към удостоверение за настоящ адрес;

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе