ДПС официално внесе в ОбС-Разград предложение за приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса

Групата на ДПС в Общинския съвет в Разград внесе официално предложение във връзка с приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса, и справяне с икономическите последици, следствие обявеното извънредно положение и усложнената епидемиологична обстановка.

Предложението е адресирано до председателя на Общинския съвет – Стоян Ненчев и кметът на Разград – Денчо Бояджиев.

YouTube

Ето и какво гласи то:

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, във връзка с ал. 2 ЗМСМА, както и във връзка Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., предлагаме Общинският съвет гр. Разград да вземе следното решение:

1. Да се освободят от заплащане на наемна цена по действащи наемни правоотношения наематели на общински жилищни имоти, собственост на Община Разград, които са пряко засегнати от въведените със Заповед № РД-01 -124/ 13. 03. 2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/ 17. 03. 2020 г., изм. със Заповед № РД-01-139/ 19. 03. 2020 г., изм. със Заповед № РД-01-154/ 26. 03. 2020 г. на Министъра на здравеопазването за противоепидемичните мерки, за периода на обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение, т.е. от 13. 03. 2020 г. до окончателната му отмяна, за установяването на което пряко засегнатите лица подписват декларация по образец (Приложение № 1).

2. Да се удължи срока за заплащане на дължимите месечни наемни цени по договорите за наем на общински жилищни имоти до края на 2020 г., за лицата изпаднали в забава.

3. Да не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, с падеж след датата на приемане на решението на НС за обявяване на извънредно положение – 13.03.2020 г., както и непарични последици като 2 предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи за периода от 13. 03. 2020 г. до отмяна на извънредното положение.

4. Дава съгласие за освобождаване от заплащане на наем за периода от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение наемателите на лекарски кабинети и кабинети по дентална медицина.

5. Да отпадане задължението за заплащане на наемна цена по действащи наемни правоотношения за наематели на общински нежилищни имоти на територията на Община Разград и на ползватели на общински нежилищни имоти на територията на Община Разград, които са засегнати от въведените със Заповед № РД-01 -124/ 13. 03. 2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/ 17. 03. 2020 г., изм. със Заповед № РД-01-139/ 19. 03. 2020 г., изм. със Заповед № РД-01-154/ 26. 03. 2020 г. на Министъра на здравеопазването за противоепидемичните мерки, за периода на обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение, т.е. от 13. 03. 2020 г. до окончателната му отмяна, за установяването на което засегнатите лица подписват декларация по образец (Приложение № 2).

6. През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни таксата за битови отпадъци за цялата година.

7. Патентният данък да бъде преизчислен за времето на извънредното положение.

8. Обявяване на нулева година за събиране на туристически данък на територията на Община Разград.

I. вариант:
Такса битови отпадъци да бъде преизчислена за времето на преустановяване на дейността на юридически лица, еднолични търговци, фондации и сдружения с нестопанска цел, на територията на община Разград, за установяването на което засегнатите лица подписват декларация по образец (Приложение № 1).

II.вариант:
От заплащане на такса битови отпадъци да бъдат освободени изцяло преустановилите или ограничили дейността си юридически лица, еднолични търговци, фондации и сдружения с нестопанска цел, на територията на община Разград, за установяването на което засегнатите лица подписват декларация по образец (Приложение № 1).

10. За периода на извънредното положение, обявено от Народното събрание на 13.03.2020 г.:

10.1. Освобождава от заплащане на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел II от Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград /Приета от Общински съвет Разград с Решение № 242 по Протокол № 18 от 29.11. 2016 год., изм. и доп. с Решение № 552 от Протокол № 40 от 30.04.2018 г. на Об.С Разград; доп. с Решение № 620 от Протокол № 47 от 24.10.2018 г. на Об.С Разград; изм. и доп. с Решение № 668 от Протокол № 51 от
31.01.2019 г. на Об.С Разград/.

10.2. Освобождават се еднократно от административна такса за издаване на разрешително за таксиметров превоз по чл.38, Раздел VIII от Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград /Приета от Общински съвет Разград с Решение № 242 по Протокол № 18 от 29.11. 2016 год., изм. и доп. с Решение № 552 от Протокол № 40 от 30.04.2018 г. на Об.С Разград; доп. с Решение № 620 от Протокол № 47 от 24.10.2018 г. на Об.С Разград; изм. и доп. с Решение № 668 от Протокол № 51 от 31.01.2019 г. на Об.С Разград/, таксиметрови водачи, които са прекратили разрешенията си в периода на обявеното извънредно положение.

10.3. Да не се дължи цена на услугата „Паркиране в зона за платено паркиране (за 1бр./час).

10.4. Периодът на действие на издадените карти за преференциално пътуване на учащи се, за месеците март и април на настоящата календарна година, да бъде удължен със съответния период, равен на времето на действие на въведеното извънредно положение в страната.

11. Лицата, обект на настоящето решение, които са платили задълженията си, преди влизане в сила на това решение, внесените от тях суми да се прихванат за следваща вноска/ такса, която дължат.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе