При строги противоепидемични мерки Окръжен съд Разград започва бавно да се връща към нормален работен процес

В съответствие с указанията на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, от днес Окръжен съд Разград започва работа при строги противоепидемични мерки. Три заповеди на и.ф. председател на съда Лазар Мичев регламентират достъпа до сградата на Съдебната палата, режима на достъп до съдебните зали, провеждането на открити съдебни заседания и работата на службите / деловодствата. Достъпът до сградата е съгласуван и с и.ф. административен ръководител на Районен съд Разград Константин Косев и с началника на ОЗ „Охрана” Разград Владимир Христов.

Завишени остават всички мерки за безопасност, които целят запазване живота и здравето както на гражданите, така и на работещите в съдебната система.

YouTube

В Съдебна палата Разград ще бъдат допускани само страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели по конкретно дело, както и лица, ползващи административните услуги на съда. На входа на съдебната палата ще се извършва задължителна дезинфекция на всички влизащи в сградата. Те трябва да носят маски и ръкавици. Участниците в процесите ще бъдат допускани непосредствено преди започването на делото при спазване на необходимата дистанция. Препоръчително е вещите лица да изчакват извън сградата до поканването им или по преценка на съдебния състав – да изчакват в сградата. Свидетелите, след изслушване, ще напускат съдебната зала и сградата на съда. Няма да се допускат лица, които не са участници в откритите съдебни процеси, включително стажанти и журналисти.

Прокурори и адвокати ще могат да ползват прокурорската и адвокатската стаи за преобличане при спазване на необходимата дистанция.

Делата ще бъдат насрочвани през минимум 30-минутен интервал. Това ще даде възможност залите да бъдат проветрени и дезинфекцирани.

По преценка на съдебния състав ще продължи използването на видеоконферентна връзка и интернет приложения до отпадане на вероятността от зараза. В случаите, когато не може да бъде гарантирана безопасността на участниците в процеса, може да се наложи отсрочване на делото. Отложените по обективни причини дела, ще бъдат вписвани в електронен регистър.

 Във фоайето на втория етаж Окръжен съд обособява временно работно място, на което съдебен деловодител ще обслужва гражданите.

В деловодствата влизането на граждани и адвокати ще се осъществява поединично, като изключение се допуска само за случаите, когато става въпрос за страна и адвокат. Деловодствата ще работят с граждани и адвокати от 9.00 до 12.00 и от 14.00 до 17.00 часа. През останалото време ще се извършва основна дезинфекция на работните помещения и общите части.

Справки по дела може да се осъществяват след предварителна заявка по телефон или електронна поща и изготвяне на график за посещение, като продължителността на престоя и броя на посетителите се ограничава съобразно изискванията за физическа дистанция. Забранено е сядането на пейките.

Изплащането на възнагражденията на вещи лица, съдебни заседатели и други плащания ще става по банков път. В случаите, когато това не е възможно, със заповед на председателя допълнително ще бъдат определени конкретни дни.

Съдебни книжа и експертизи на вещи лица могат да се подават с квалифициран електронен подпис чрез Единния портал за електронно правосъдие или чрез следните електронни пощи:

 – [email protected]

 – [email protected]

 – [email protected] – гражданско деловодство

 – [email protected] – наказателно деловодство,

При възникнали въпроси може да се свържете с гражданско деловодство: 084/ 66-10-69; и наказателно деловодство: 084/66-04-29.

Призоваването по делата ще се извършва преимуществено по телефон и на електронен адрес – съгласувано между деловодители, призовкари и съдебни секретари. Когато това е невъзможно, връчването ще се извършва по обичайния ред, с изключение на квартали в градове и села, компактно населени с болни от COVID – 19.

Въпреки сложната обстановка в страната, основен приоритет в работата на съдилищата от Съдебен район Разград е бил и си остава осигуряване на прозрачност в работата на съдебните институции и поддържане на високо ниво на информираност на гражданите. Отстоявайки тези принципи, ще компенсираме отсъствието на медии в съдебните зали, като ги уведомяваме за предстоящите дела с обществен интерес. След приключване на всяко заседание те ще получават прессъобщения на електронните си пощи, които ще бъдат публикувани и на интернет сайтовете на съдилищата.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе