12 953 започнаха работа през април в условията на извънредно положение

Снимка: pixabay.com

Постъпилите на работа безработни през април са 12 953, сочат данните на Агенцията по заетостта. На първичния пазар, въпреки условията на ограничения, въведени с извънредното положение, са постъпили 10 560 безработни – от тях 7 384 с посредничеството на Агенцията по заетостта. На субсидирани работни места по мерки, програми и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на работа са устроени 2 393 безработни лица. Новите електронни услуги и възможностите за дистанционна комуникация, т.нар. „скоростни канали” за работодатели и търсещи работа, въведени в бюрата по труда от началото на извънредното положение, се очертават като причина за постигнатите резултати.

Разпределението по сектори на икономиката на започналите работа на първичен пазар показва, че преработващата промишленост (производство на храни и напитки, производство на текстил, химическа и фармацевтична промишленост) е била основният източник на нова заетост през месеца с 46,3% от заетите безработни. Следват търговията – с 21,6% и транспорта  – с 9,1% от наетите безработни. Строителството е осигурило работа на 5,7% от устроените на работа безработни.

По класове професии започналите работа на първичен пазар през месец април се разпределят както следва: персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната – 2 128 лица; професии, неизискващи специална квалификация – 1 688 лица; машинни оператори и монтажници – 1 388; квалифицирани работници и сродни на тях – 1 045 и др. Наетите специалисти с висше образование през април са 342 лица, като медицинските специалисти са 133 лица, учителите и преподавателите – 87, административните специалисти – 48, ИКТ специалистите – 22 и др.

Общият брой на безработните в бюрата по труда през април е 292 810, като спрямо март регистрираните са със 72 738 лица повече или се отчита ръст от 33,1%.

Равнището на регистрираната безработица в страната през април е 8.9%[1] според административната статистика на Агенцията по заетостта. Сравнението на месечна база показва увеличение от 2.2 пункта, а на годишна база увеличението е с 3.3 процентни пункта, от 5,6% в края на месец април 2019 г. на 8.9% тази година.

Входящият поток новорегистрирани безработни през месец април е 87 063 лица, като 58 774 от тях (67,5%) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19. Секторното разпределение на отпадналите от заетост през месеца показва, че три са най-засегнатите сектори от кризата: хотелиерство и ресторантьорство – с 37,1% от новорегистрираните през април безработни, следват търговия – с 18,6% и преработваща промишленост – с 15%. Секторът култура, спорт и развлечения е генерирал само 3% от новорегистрираните безработни през месеца. Регистрираните през април, завърнали се след работа в чужбина, са 1 932 лица при 1 377 лица през април 2019 г.

Ръстът на новорегистрираните безработни през първите седмици след въвеждане на извънредното положение беше бързо овладян със старта на мярката, въведена с ПМС №55/30.03.2020 г. за компенсиране на работниците и служителите в предприятия, засегнати от въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID-19. Постъпилите до момента 12 187 заявления ще запазят работата на 191 344 работници и служители.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през април са 10 228, като 79.5% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (31.3%), държавно управление (13.6%), селско, горско и рибно стопанство (11.0%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (10.7%), и стоителство (5.1%).

Най-търсените професии през този месец са: работници в селско, горско и рибно стопанство; персонал, полагащ грижи за хората; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; водачи на МПС и подвижни съоръжения; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); стопански и административни техници и специалисти; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях, и занаятчии и др.     

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе