Допълнително споразумение по услугата „Патронажна грижа“ в Кубрат

Вчера, 29 октомври, кметът на Община Кубрат г-н Алкин Неби подписа допълнително споразумение към договор „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” с процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“. Общата стойност на проекта е 63 725 лв, като в това число влизат разходи с европейско финансиране в размер на 54 166 лева и национално съфинансиране от 9 558 лева.

Община Кубрат в качеството си на конкретен бенефициент ще предоставя интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда до 2 часа на ден в обхвата на услугата „Патронажна грижа“. Социалната услуга „Патронажна грижа” се предоставя в домашна среда и има мобилен аспект – посещения в домовете на лица на възраст над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, които не могат да организират самостоятелно бита си и ежедневните си дейности, както и на лица с увреждания с валидно експертно решение на ТЕЛК. След извършване на оценка на потребностите, на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа на ден /периодично по график/. Срокът за изпълнение на дейностите е 6 месеца считано от 8-ми ноември 2020 година. Включването на потребители в проектните дейности ще се извършва през целия срок на действие на договора.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе