Община Кубрат сключи договор за реконструкция на лесопарк в Кубрат

Днес Община Кубрат в качеството си на бенефициент сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за изпълнение на проект за реконструкция на екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в лесопарк в гр. Кубрат. Това съобщават от информационната служба на Общината.

Проектът е финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ по подмярка 19.2 – „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 от Програмата за развитие на селските райони по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240 – MИГ Завет – Кубрат Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Общата стойност на инвестиционния проект е 86 701 лева, от които 78 031 лв. европейско и 8 670 лв. национално съфинансиране.

YouTube

Главната цел на проекта е реконструкция на зона за отдих по протежението на традиционно съществуваща екопътека, със създаване на места за отдих с туристически атракции, спортни и образователно-познавателни кътове и осигуряване на достъпна среда за хора със здравословни проблеми. Целта е директно свързана със Специфична цел 1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”. Основните дейности, които ще се изпълнят по проекта са:

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе