Ръст в изпозлването на информационни и комуникационни технологии от домакинствата в Разградско

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 73.4% от домакинствата в област Разград имат достъп до интернет, при средно 78.9% за страната. Спрямо проведеното през предходната година наблюдение, в областта се наблюдава ръст на този показател от 3.9 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет област Разград заема 20-то място сред всички области в страната. Най-висок е този показател в област София (столица) – 90.8%, а най-нисък в област Видин – 44.8%.

През 2020 г. 62.0% от населението в област Разград на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично, при средно 69.2% за страната. В сравнение с 2019 г. този показател за област Разград намалява с 6.1 процентни пункта. По области най-висок е относителният дял на лицата, използващи регулярно удобствата на глобалната мрежа в област София (столица) – 83.9%, а най-нисък в област Видин – 41.8%.

YouTube

 В област Разград мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 65.5 и 59.3%.

 Докато 73.2% от лицата с висше образование в област Разград използват редовно глобалната мрежа, то 54.4% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През последните 12 месеца 11.1% от лицата в област Разград са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт, при средно 26.9% за страната. По този показател област Разград заема 23-то място сред областите в страната.

 

Методологични бележки

Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България от 2004 г. съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисия. Основната му цел е получаването на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.

Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдение са всички обикновени домакинства и лицата в тях на възраст от 16 до 74 навършени години. През периода юни – юли 2020 г. са анкетирани 4 166 домакинства, избрани на случаен принцип, и 9 357 лица в тези домакинства на възраст от 16 до 74 години. Методът на анкетиране е персонално интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ. Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия, поверителност и защита на личната информация в интернет и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Повече информация и данни от изследванията за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата, както и анкетна карта за изследването през 2020 г., могат да се намерят на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/2805) и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=240).

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе