Област Разград е на 23-то място по заетост в страната

През 2020 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 48.1 хиляди. В сравнение с 2019 г. общият коефициент на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 0.5 процентни пункта и достига 68.0%, като при жените намалението е с 0.3 процентни пункта, а при мъжете – с 0.7 процентни пункта. Това сочат данни на отдел „Статистически изследвания – Разград“.

Общият брой на заетите лица е 44.6 хил., или 46.9% от населението на 15 и повече навършени години в област Разград.

YouTube

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 43.0 хил. Спрямо 2019 г. броят им в областта намалява с 3.6%. Общият коефициент на заетост на населението на 15 – 64 навършени години в област Разград през 2020 г. е 60.8%. Коефициентът на заетост при мъжете (15 – 64 навършени години) е 66.7% и бележи намаление спрямо 2019 г. с 1.1 процентни пункта. При жените в същата възрастова група коефициентът на заетост е 54.7% и спрямо 2019 г. намалява с 0.9 процентни пункта.

По стойност на общия коефициент на заетост (15 – 64 навършени години) за 2020 г. област Разград се нарежда на 23-то място сред областите в страната. Най-висок е този показател в област София – 78.8%, а най-нисък в област Монтана – 52.1%.

През 2020 г. от всички заети лица в област Разград 26.2% са с висше образование, 54.3% със средно образование и 19.5% с основно и по-ниско.

При висшистите коефициентът на заетост през 2020 г. е 72.7%, като спрямо 2019 г. бележи увеличение с 0.5 процентни пункта. Коефициентът на заетост на лицата със средно образование намалява в сравнение с 2019 г. с 2.1 процентен пункт и достига 57.9%, а този на лицата с основно и по-ниско образование намалява с 0.6 процентни пункта в сравнение с 2019 г. и достига 23.4%.

Безработните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Разград през 2020 г. са 5.1 хил., като в сравнение с 2019 г. броят им се увеличава с 0.3 хиляди. През 2020 г. коефициентът на безработица за населението на 15 – 64 навършени години в област Разград нараства с 0.8 процентни пункта в сравнение с 2019 г. и достига 10.6%, при средно за страната 5.2%.

През 2020 г. в област Разград икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 22.6 хил., от които 9.1 хил. са мъже и 13.5 хил. жени. Коефициентът на икономическа неактивност за същата възрастова група е 32.0% – съответно 25.2% за мъжете и 39.0% за жените. Спрямо 2019 г. общият коефициент на икономическа неактивност нараства с 0.5 процентни пункта, като при мъжете увеличението е с 0.7 процентни пункта, а при жените – с 0.3 процентни пункта.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе