Напредък по изпълнението на европрограмите в Лудогорието през първото тримесечие на 2021 година

От началото на програмния период 2014-2020 г. до края на март 2021 г., в Лудогорието по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Храни”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Региони в растеж”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Добро управление” и „Околна среда”, са сключени 390 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 95 021 790 лева, като реално изплатените средства по тях са 57 202 356 лева.

Увеличението на броя договори с 50 през първото тримесечие на 2021 г., се дължи основно на свързаните с пандемията от коронавируса Covid-19 компенсиращи мерки за проекти по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност” (42 бр.) и  „Храни” (6 бр.), изпълнявани от представители на бизнеса и местните власти.

YouTube

Oбщина Разград стартира проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, с който се разширяват социалните услуги от резидентен тип за деца и младежи. С проект по ОП „Наука  и образование за интелигентен растеж” на Сдружение „Асоциация Интегро” ще се повишат професионалната компетентност на учители и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда. ­

Общата стойност на договорените средства по оперативните програми в сравнение с края на 2020 г. бележи ръст от над 5 млн. лева. Реално изплатените суми по приключени проекти и такива в процес на изпълнение достига почти 3 млн. лева.

Програмата за развитие на селските райони финансира общо 186 договора за безвъзмездна помощ в региона, на обща стойност 53 042 943 лева. През наблюдавания период януари – март 2021 г., ръстът от 38 нови договори се дължи на проектите по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (34 бр.), два проекта по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ и по един по подмерки 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ и 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Общият размер на договорените безвъзмездни средства по Програмата за развитие на селските райони в периода януари-март 2021 г. е с близо 2 млн. лева повече.

Общо от началото на програмния период до момента, в Разградска област с евросредства са финансирани 578 проекта, с обща стойност на инвестициите 149 597 144 лева.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе