Изпълнение на проектите по процедура „Патронажна грижа+” в Разградска област

Снимка: ОИЦ

В периода от април до август 2021 г. на територията на всички общини от Лудогорието започна изпълнението на проекти по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+”, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Проектите са на обща стойност 2 277 990 лева, изцяло безвъзмездна помощ и са с продължителност между 13 и 15 месеца.

Към края на октомври по тях реално изплатени са 281 407 лева.

YouTube

Проектните дейности са в две направления: Направление 1 – дейност „Патронажна грижа” и Направление 2 – дейност „Превенция на Covid-19 в социалните услуги в  делегирани от държавата дейности”.

По Направление 1 „Патронажна грижа” основната цел на дейността е продължаване на вече създадения модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19, чрез предоставяне на качествени мобилни, интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги. Предоставянето на почасовите мобилни интегрирани здравно-социално услуги се осъществява съобразно разработената от Министерство на здравеопазването методика за предоставяне на патронажна грижа в рамките на процедура BG05M9OP001-2.028 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1” – до 2 ч. на ден за потребител.

По Направление 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности” целта на дейността е предприемане на мерки по превенция от заразяване с COVID-19 и оказване на подкрепа на съществуващите социалните услуги, делегирани от държавата дейности в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с разпространението на коронавируса. Такива са дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, допълнителен обслужващ персонал, който да подпомага дейностите по разделяне/изолиране на потребителите на услугите с цел избягване на струпването им, ограничаване на пропускателния режим, охрана и др.

В изпълнение на проектните дейности, по Направление 1 е назначен допълнителен персонал – домашни помощници, специалисти социални дейности, хигиенисти, рехабилитатори, психолози и шофьори – 86 души, и медицински лица – 14 души, с гъвкаво работно време, с трудови договори на 4, 6 и 8 часа, както и на граждански договори. От социалната услуга се възползват 356 възрастни хора и лица с увреждания, и от други уязвими групи на територията на областта.

По направление 2 в съществуващите социални услуги са назначени 77 санитари, хигиенисти и портиери с гъвкаво работно време. В някои от общините, в изпълнение на проектните дейности допълнителна подкрепа в извънредната обстановка получава и щатният персонал на делегираните от държавата дейности под формата на заплащане на извънреден труд и допълнителни трудови договори.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе