Писмо от НПРО за промяна на срока на действие и компенсацията за високите цени на ел. енергия за небитовите потребители

Председателя на управителния съвет на АИКБ изпрати официално писмо с искане за промяна на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на електрическата енергия за небитовите потребители.

Ето и какво гласи пълния текст на писмото, адресирано до:

YouTube

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО
ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ В 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА И МИНИСТЪР ПО ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ,
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Действащата понастоящем Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение на Министерския съвет № 739/26.10.2021 г., предвижда изплащане на компенсации в размер на 110 лв./MWh на стопанските потребители за цените на електроенергията за м. октомври и м. ноември 2021 г. Този размер на компенсацията е

непълен, имайки предвид получаващите се в дневните часове цени, които надвишават вече на моменти 680 лв./MWh.

Срокът на действие на тази мярка изтече, а борсовите цени на електроенергията продължават да нарастват. Средноаритметичната цена за м. октомври 2021 г. е 368,61 лв./MWh (249,61 лв./MWh над прогнозната пазарна цена от 119,00 лв./MWh), а за ноември 2021 г. е 408,18 лв./MWh (289,18 лв./MWh над прогнозната пазарна цена).

Имайки предвид тези обстоятелства, смятаме, че компенсаторният механизъм следва да продължи докато има екстремно високи цени, като същевременно бъде калибриран, така че да отразява адекватно техния размер. С оглед на това предлагаме:

 1. Да бъде взето решение за удължаване на срока на действие на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия за декември 2021 г., като размерът на компенсацията бъде актуализиран на 217 лв./MWh (75% от разликата между ноемврийската цена и прогнозната пазарна цена). Тази мярка вече има категорично положително становище от страна на ЕК, относима е до всички потребители на свободен пазар и ги адресира по ясен, равнопоставен начин. Източникът на финансиране биха могли да са извънредните приходи от ДДС в бюджета, получени в резултат на нарасналите цени на електроенергията. Други средства могат да бъдат ползвани от излишъка на ФСЕС, както и извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители. Смятаме, че компенсациите следва да се изплащат докато има екстремно високи цени, като се запази принципът за определяне на размера им – 75% от разликата между борсовата цена и прогнозната пазарна цена.
 2. Водени от разбирането, че следва да се разработят спешно механизми за устойчиво ценообразуване на произведената и предлагана електроенергия на българския енергиен пазар, насочени към всички участници (битови и небитови), отчитайки справедливо интересите им, предлагаме експертите в КЕВР и МЕ да обсъдят модел на структура и размер на специфични ценови компоненти като „задължения към обществото“, такива, че да позволят: адекватна прогнозна цена – за регулиран и свободен пазар; да не трансферират свръхпечалби към отделни търговски участници; компенсиране на свръхцените за небитовите потребители, т.е. крайна цена, намалена спрямо ирационалните цени на търгуваната активна енергия.
 3. Като важна допълнителна мярка за специфична група от стопански потребители предлагаме и създаване на платформа на борсата, чрез която потребители, отговарящи на определени критерии за енергоинтензивност, които да бъдат разработени допълнително, да могат да наддават за дългосрочни договори. Подобен механизъм би съответствал на чл. 3, б. о) от Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия.

Комбинирането на гореописаните три мерки, отчитайки потенциален кумулативен ефект – така че да не се постигне свръхкомпенсиране на едни за сметка на други участници на електроенергийния пазар (напр. може да се обоснове стойността 150 лв./MWh като резултативна цена след приложимите компенсационни механизми), убедени сме, ще доведе до справедливо редуциране на безпрецедентния ценови натиск над крайните потребители – както битови (през регулирания пазар), така и небитови (през приложния режим на функциониране на свободния пазар).

Въпреки отминалите избори и очакванията за съставяне на ново правителство на страната Ви призоваваме да вземете решение като действащ Министерски съвет за удължаване на срока на действие и изменение на размера на компенсацията по Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия поради неотложността на ситуацията.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,                                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ,                            

ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА                                                    

АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ И ССИ      

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ ПИСМОТО:

 • АСОЦИАЦИЯ APPLIA БЪЛГАРИЯ – АПЛИА БГ;
 • АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА КНИГА;
 • АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ПИПЕР;
 • АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ;
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА;
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНО ПРАНЕ;
 • АСОЦИАЦИЯ ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ И ТЕХНОЛОГИИ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВАГОНОСТРОИТЕЛНИ И ВАГОНОРЕМОНТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕДИТОРИ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА ИНКАМИНГ АГЕНЦИИТЕ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ИНДУСТРИЯТА ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В БЪЛГАРИЯ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА СПИРТНИ НАПИТКИ – СПИРИТС БЪЛГАРИЯ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА БИЗНЕС СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ И СЧЕТОВОДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ;
 • АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ЗА АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСТВО;
 • АСОЦИАЦИЯ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА;
 • АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР
 • АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЪРГОВЦИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВНОСИТЕЛИ И ПРЕВОЗВАЧИ НА ГОРИВА;
 • АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА АСАНСЬОРИ
 • АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА;
 • БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ;
 • БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ;
 • БРАНШОВА КАМАРА ПО КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ;
 • БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКТИЛ И ОБЛЕКЛО;
 • БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ;
 • БЪЛГАРО-КИТАЙСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛAТА;
 • БЪЛГАРО-РУСКО ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА;
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ И ФИТНЕС;
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО;
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ;
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ;
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ДРЕБНИ ЖИВОТНИ;
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА;
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯТА;
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБНИТЕ БРОКЕРИ И АГЕНТИ;;
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА;
 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ;
 • БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА МАШИНОСТРОЕНЕ;
 • БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА ПЪТИЩА;
 • БЪЛГАРСКА КАМАРА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА;
 • БЪЛГАРСКА КАМАРА НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ;
 • БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА;
 • БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОРЕМОНТ;
 • БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА КАМАРА ОХРАНИТЕЛИ И ДЕТЕКТИВИ;
 • БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА;
 • БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ;
 • БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОРБА;
 • БЪЛГАРСКИ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ;
 • БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ПО БАЛНЕОЛОГИЯ И СПА ТУРИЗЪМ;
 • БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ;
 • ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА;
 • ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА;
 • ГАБРОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА;
 • ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КЛЪСТЕР;
 • ИНДУСТРИАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПЛОВДИВ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ – ПАЗАРДЖИК И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ ГАБРОВО И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ ДУПНИЦА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ СЛИВЕН И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ ЯМБОЛ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА ВРАЦА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • КАМАРА НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ;
 • КЛУБ НА МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ КЪРДЖАЛИ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • КЪРДЖАЛИЙСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА;
 • КЮСТЕНДИЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА;
 • МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ;
 • НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ НА ХЛЕБАРИТЕ И СЛАДКАРИТЕ;
 • НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА;
 • НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ВОДОПОЛЗВАТЕЛИТЕ;
 • НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООРПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ;
 • НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КЛЮЧАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 • НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ;
 • НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ;
 • НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ЗА ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВО;
 • НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ;
 • НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ХОРЕКА;
 • НАЦИОНАЛНА БИО АСОЦИАЦИЯ;
 • НАЦИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА;
 • НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА КАМАРА
 • НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ;
 • ПАЗАРДЖИШКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА;
 • РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР ПЕРНИК И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • РЕГИОНАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА БЛАГОЕВГРАД И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • РЕГИОНАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА СМОЛЯН И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • РЕГИОНАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА ХАСКОВО И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ЗАЕТОСТТА;
 • СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ;
 • СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ;
 • СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – БУРГАС;
 • СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КАМЕНОДЕЛЦИ;
 • СДРУЖЕНИЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ;
 • СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
 • СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ;
 • СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ЗАЕТИ В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ;
 • СДРУЖЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТЬОРИ – ВЕЛИНГРАД И ЗАПАДНИ РОДОПИ;
 • СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПАЗАРДЖИК И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ ПАНАГЮРИЩЕ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СДРУЖЕНИЕ ПОДКРЕПА ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС;
 • СДРУЖЕНИЕ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА;
 • СДРУЖЕНИЕ САПАРЕВА БАНЯ – 103 ГРАДУСА – ПАНИЧИЩЕ;
 • СДРУЖЕНИЕ СОБСТВЕНИЦИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ;
 • СДРУЖЕНИЕ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО;
 • СИЛИСТРЕНСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА;
 • СТОПАНСКА КАМАРА – СТАРА ЗАГОРА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА БОТЕВГРАД И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА ВАРНА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА ДОБРИЧ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА КОЗЛОДУЙ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА КОСТЕНЕЦ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА КЪРДЖАЛИ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА КЮСТЕНДИЛ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА ЛОВЕЧ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА МОНТАНА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА ПЛЕВЕН И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА РАДНЕВО И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА РАЗГРАД И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА САНДАНСКИ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА СИЛИСТРА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СТОПАНСКА КАМАРА ШУМЕН И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СЪЮЗ НА ВИК ОПЕРАТОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;
 • СЪЮЗ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА;
 • СЪЮЗ НА ПИВОВАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 • СЪЮЗ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ МОМЧИЛГРАД И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СЪЮЗ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;
 • СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ;
 • СЪЮЗ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ АРДИНО И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СЪЮЗ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ КИРКОВО И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СЪЮЗ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ КРУМОВГРАД И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • СЪЮЗ ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ;
 • СЪЮЗА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ;
 • СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 • ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ-ВАРНА;
 • ТЪРГОВСКО ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА БУРГАС И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
 • ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ВРАЦА;
 • ХАСКОВСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА;
 • ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ;
 • ЧИТАЛИЩНО СДРУЖЕНИЕ „ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ – 2010 Г.“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе