Ново кухненско оборудване и автомобил за Домашен социален патронаж в Кубрат

Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на проект: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар и закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат“, който се изпълни по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0012-C01/2020 г. сключен с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ по процедура BG06RDNP001-19.030 МИГ Завет – Кубрат: подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общата стойност на инвестиционния проект е 47 022,00 лв. без ДДС, от които 42 319,80 лв. европейско и 4 702,20 лв. национално съфинансиране.

YouTube

Главната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната услуга в Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат чрез закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар и закупуване на лекотоварен автомобил за предоставяне на социалната услуга „Домашен социален патронаж“, свързана с приготвянето на храна за потребителите и доставката й по домовете.

Целта е директно свързана със Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.

Основните дейности изпълнени по проекта са:

  • доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Кубрат включващо: шкаф крайстенен с отварящи се врати с долен плот, електрическа зеленчукорезачка, електрическа картофобелачка и кутер за обработка на меки, твърди и течни продукти;
  • доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж с. Севар включващо: неръждаеми работни мивки – едногнездова и двугнездова, шкафове крайстенни с плъзгащи се и отварящи се врати с междинен и долен плот, работни маси от неръждаема стомана, електрическа зеленчукорезачка, електрически обръщателен тиган, електрическа картофобелачка и кутер за обработка на меки, твърди и течни продукти;
  • закупуване на специализиран лекотоварен автомобил за разнасяне на храна за нуждите на ОП „Социални услуги” – гр. Кубрат.

Със закупуването на новото кухненско оборудване ще бъде постигнат по-висок КПД чрез пестене на време и електроенергия за приготвяне на храната. Дейността е насочена към подпомагане функционирането и предоставянето на качествени социални услуги, свързани с приготвянето на готова топла храна за уязвимите групи от Община Кубрат.

Със закупуването на специализирания лекотоварен автомобил за разнасяне на храна ще се постигне оптимизиране на графика за разнос на Домашния социален патронаж за потребителите на услугата във вече обхванатите в мрежата на социалната услуга населени места в съчетание с покриване изискванията на РЗИ за специализирана техника за разнос на храна, отговарящи на изискванията по HACCP за превоз на храни и хранителни продукти.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе