Над 200 лица, изложени на риск, ще получат подкрепа за още 6 месеца

Над 200 лица, изложени на риск от заразяване с COVID-19, в община Кубрат ще получат подкрепа за още 6 месеца по проект №BG05M9OP001-6.004-0134 „Патронажна грижа + в община Кубрат – Компонент 2”.

Между Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, и Община Кубрат беше подписано допълнително споразумение №01 към Договор №BG05M9OP001-6.002-0125-C01, с което се удължава срокът за изпълнение на BG05M9OP001-6.002-0125 „Патронажна грижа + в община Кубрат” с 6 месеца, считано от 19.07.2022 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е в максимален размер до 401 644,37 лв. по ОП РЧР 2014-2020 г., приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ и BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + – Компонент 2, в т.ч.:

YouTube

Разходи по К1 – 267 762,91 лв.
Разходи по К2 – 133 881,46 лв.

Във връзка с изпълнение на проект №BG05M9OP001-6.004-0134 „Патронажна грижа + в община Кубрат – Компонент 2”” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, Община Кубрат ще осигури заетост на 38 лица за срок от 6 месеца във връзка с изпълнението на 2 дейности:

  • Патронажна грижа – 18 домашни помощници;
  • Превенция на COVID 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности – 10 хигиенисти и 10 портиери.

В хода на проекта се очаква 178 лица, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19, както и 46 лица, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 със запазена заетост, да получат подкрепа.
Предвидено е предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социално услуги в община Кубрат. Дейностите по доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги и предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда ще продължат да се изпълняват за още 6 месеца след края на изпълнението на дейности по Компонент 1. Същите ще се изпълняват от мобилен екип, който включва 18 домашни помощници.

Почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги имат няколко психологически цели по отношение на възрастните хора, лицата с увреждания и техните членове на семейства, а именно: пряка подкрепа за самостоятелен живот на възрастни хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства; психологическа и консултативна подкрепа на потребителите и техните членове на семействата; подкрепа на помагащите лица (роднини, близки и др.) за намаляване на натоварването и стреса в ежедневните грижи за лицата с увреждания; превенция на социалната изолация на възрастни хора и лица с увреждания и техните членове на семействата.

Психологическа подкрепа и консултиране ще бъде оказана и на персонала, ангажиран с предоставянето на услугите.

Целта на дейността „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ намира израз в предприемане на мерките по превенция от заразяване с COVID-19 и оказване на подкрепа на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с разпространението на коронавируса. Дейността е насочена към 120 потребителите на социални услуги, държавно делегирани дейности в община Кубрат, 43 заети лица към момента и 20 допълнително заети лица по проекта.

Дейности по Компонент 2, процедура №BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + – Компонент 2, проект №BG05M9OP001-6.004-0134 „Патронажна грижа + в община Кубрат – Компонент 2” се очаква да стартират на 19.07.2022 г. и да продължат до 18.01.2023 г., включително.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0TN8es6jfReL6NwGfYCsByAwSu5QG3HrAfpW1sPTfG8SCKgptaiLcMXUtk1ofQ1avl&id=1600812993383417&__cft__[0]=AZUpqZKGWcoeEHusMkKRPc3YlFv9gONxXi22K_sw118gY69avQOA0WCz6vIKJXkxR2DtqXkzQEqPEqE8hK1aMSjSDbN_aj0lcshRv1I1mCgSJ3A1f5cPs6cyyZorf0PsOvRfo753YURNhh0FC6p_BBAMZYE-AwB6D6vBZ_ip-9PZd6dCgGb-OnErgzT8-YM_c54&__tn__=%2CO%2CP-R

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе