Всички общини от Лудогорието имат одобрени проекти за социални услуги в домашна среда

С проекти по процедура №BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на Оперативна програма…