РИОСВ – Русе засече отклонения в нормите на отпадъчните води от ВиК оператора в Разград и „АДМ-Разград“ ЕАД

Установени са отклонения от индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград. Пробовземането е извършено…