Разкриват телефонна линия за психологическа подкрепа на малолетни и непълнолетни

Местната комисия за борба срещу противообществените  прояви на малолетни и непълнолетни към община Разград  разкрива телефонна линия за психологическа подкрепа…