Интегрирани проекти по две европрограми започват в общините Исперих и Самуил

В началото на месец март двете Лудогорски общини започнаха изпълнението на проекти по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.…