Над 3000 работещи в центровете за спешна медицинска помощ преминаха обучения: „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“

От началото на обученията, провеждани по линия на проект №BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС), до…