Надие Карагьозова с награда „Граждански принос“ от „Полицай на годината“

Секретарят на МКБППМН (Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ) – Кубрат г-жа Надие Карагьозова…