МКБППМН отчете 2017 и прие план за 2018 година

Местната комисия за борба срещу противоообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Разград на свое заседание  прие отчет за 2017 година иплан за работа на 2018 година.

В заседанието участваха: председателят Ердинч Хасанов – заместник-кмет по хуманитарни дейности, секретар – Диана Господинова и членове, представители на различни институции: началникът на отдел «Образование», представители на Отдел «Закрила на детето», Детска педагогическа стая, Регионална здравна инспекция, директори на учебни заведения, юристи и психолози.

По данни на РУ на МВР през годината извършените престъпления са 25, което е 11,42% от всички разкрити престъпления. Броят на извършителите им е 29  или 13.36% от всички извършители. На отчет в Детска педагогическа стая през периода са били водени 77 деца.

Районна прокуратура е образувала 18 преписки срещу 19 лица и  наблюдавала 14 досъдебни производства срещу 22 лица.

Районен съд се е произнесъл с присъди /пробация/ спрямо трима непълнолетни и продължава производствата срещу още 8 лица.

В Местната комисия са получени 35 преписки за противозаконни деяния от Районна рокуратура, Районен съд и ОД и РУ на МВР Разград.

Образувани са и проведени 31 възпитателни дела.  

ГОДИНИ ОБЩ БРОЙ ДЕЯНИЯ  ОТ ТЯХ  КРАЖБИ ПРОЯВЕНИ       ЛИЦА ОБЩО   В Т.Ч.                ЖЕНИ
2010г.     80 30   /38%/    84   14   /17%/
2011г.     39 20   /51%/    59   5     /8%/
2012г.     65 25   /38%/    85   11   /13%/
2013г.     42 24   /57%/    60   9     /15%/
2014г.     47   6  /15%/    47  12    /25%/
2015г.     42 13 /30%/    43    8 /18.6%/
2016г.     40 20 /50%/    42    6/14%/
2017г.     35 19 /54%/    42    12 /29%/ 

Анализът на посочените данни за последните 8 години категорично показва намаляване на общия брой извършени противоправни деяния и на лицата-извършители. В сравнение с 2010 г. броят на проявите е намалял  повече от половина – от 80 на 35.

Върни се горе