Стартира програмата за лични асистенти

Със Заповед № РД01-58/22.01.2018 г. на министъра на труда и социалната политика е утвърдена Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ (НП АХУ) със срок на действие до 31.12.2018 г.

През 2018 г. НП АХУ ще се реализира чрез изпълнението на следните дейности:

YouTube

  • Дейност „Личен асистент“, по която ще се осигурява заетост на безработни лица за облекчаване положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.
  • Дейност „Помощник-възпитател“, чрез която ще се подпомага физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на дете с увреждане.

Агенцията за социално подпомагане (АСП) и териториалните й поделения – Регионални дирекции за социално подпомагане и дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП) имат отговорности, свързани с реализирането на НП АХУ, като изпълнението на дейностите  „Личен асистент“ и „Помощник-възпитател“ е изцяло ангажимент на АСП чрез ДСП.

Процедури за включване в НП АХУ:

За включване в Дейност „Личен асистент“ могат да кандидатстват безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) или отговарящи на условията на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания (лица или деца) или тежко болни лица, както и безработни, полагащи грижи за изведени от специализирани институции или резидентен тип услуги лица или деца с увреждания. Допълнителни условия:

–  да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи лица  по смисъла на §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за социално подпомагане (ЗСП) или от семейство на роднини и близки – за дете с трайно увреждане, настанено в това семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

–  да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи;

–  да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Кандидати за включване в дейността, нуждаещи се от постоянни грижи, могат да бъдат:

–  лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определено право на чужда помощ, ако отговарят на следните условия:

–  месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (75 лв.), определен с Постановление на Министерския съвет – 375 лв.;

–  да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;

–  да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

–  да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната 1 година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД за съответния период – 4500 лв. за 2018 г. и 3900 лв. за предходен период;

–  да са в състояние, при което не могат да се самообслужват;

–  да не ползват целодневно социални услуги на друго основание.

–  деца до 18 години с определени от 50 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определено право на чужда помощ;

–  лица и деца, изведени от специализирана институция за лица или деца с увреждания.

С решение на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по изключение за участие в Програмата могат да бъдат наемани в дейност „Личен асистент” и безработни лица, които не отговарят на условията за отпускане на месечна помощ по чл. 9 от ППЗСП, но полагат постоянни грижи за деца до 18 години, ако месечният доход на семейството не надвишава трикратния размер на диференцирания минимален доход.

За включване в Дейност „Помощник-възпитател“ могат да кандидатстват също безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от ППЗСП или отговарящи на условията на този вид помощ и подпомагащи възпитанието на деца с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, както и безработни, полагащи грижи за изведени от специализирани институции или резидентен тип услуги деца с увреждания.

Допълнителни условия:

–  да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи лица  по смисъла на §1, т. 2 от Допълнителната разпоредба на ЗСП или от семейство на роднини и близки на дете с трайно увреждане, настанено в това семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

–  да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи;

–  да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

С цел прилагане на единен подход при стартиране изпълнението през 2018 г. на дейностите на НП АХУ, дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) ще предприемат действия по информиране на личните асистенти и помощник-възпитателите, чиито трудови договори са прекратени считано от 01.01.2018 г., както и новите кандидати за включване в дейностите като „лични асистенти“ и „помощник-възпитатели“ през 2018 г. за необходимостта от регистрирането им по съответния ред в дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ). Кметствата ще бъдат уведомени, като ще им бъде предоставена информация за условията и реда за включване в Програмата; ще се поставят съобщения.

Кандидатите за включване в дейностите като „лични асистенти“ и „помощник-възпитатели“ ще подават по настоящ адрес заявление-декларация за включване в дейности „Личен асистент“ или „Помощник-възпитател“.

Кандидатите за потребители на дейността „Личен асистент“, както и лицата, представляващи деца, имащи необходимост от дейността „Помощник-възпитател“ за подпомагане на физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие ще депозират в ДСП по настоящ адрес заявление-декларация за наличие на условия за включване в съответните дейности.

Въз основа подадените документи Комисия от двама социални работници ще извършва комплексна оценка в дома на лицата и изготвя социални доклади с предложение за включване или отказване включването в Програмата. В случаите, в които се извършва комплексна оценка на деца, в Комисията ще участва служител от отдел „Закрила на детето“.

      Одобрените кандидати за „лични асистенти“ и „помощник-възпитатели“ се информират, че:

–      когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени молбите на всички лица, отговарящи на условията, включването в Програмата се осъществява по реда на подаване на заявлението-декларация;

–      сключването на трудовите договори и назначаването им на длъжност „личен асистент“ и „помощник-възпитател“ се осъществява след получаване на индивидуални насочващи писма от Д БТ.

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) и в съответствие с Методологията по НКПД за длъжността „помощник-възпитател“ необходимото образователно ниво на кандидатите е завършено средно образование или придобито право на явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование.

Кандидатите, които отговарят на условията за отпускане на месечна социална помощ по реда на чл. 9 от ППЗСП, могат да подадат заявление-декларация и при изпълнени условия за достъп, да бъдат подпомагани с  месечна помощ до назначаването им по НП АХУ, като се приложи съответната процедура по ППЗСП.

На този етап няма утвърдено от АЗ разпределение на работните места по ДСП. Предстои сключване на договори между ДСП и ДБТ за финансиране по Програмата и след преценка за съответствие с условията ще бъдат сключени индивидуални трудови договори между ДСП и безработните лица.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе