Община Разград продължава предоставянето на двете социални услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“

© Pixabay.com

От месец януари 2018 г. изграденият по  проект № BG05M9OP001-2.002-0210-C001 „Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 към Домашен социален патронаж гр.Разград, Център за почасов предоставяне на услуги за социално включване към Домашен социален патронаж гр. Разград, продължава да  функционира. Същият е разкрит през 2016 г.  и съгласно условията на процедурата и клаузите на сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с оглед гарантиране на устойчивост,  Община Разград в качеството си на бенефициент следва  да поддържа създадената услуга. Дейността на Центъра e  насочена към  лица с увреждания в т.ч. и  деца, възрастни хора с ограничения, затруднения и/или невъзможност за самообслужването. Центърът за социални услуги предоставя почасова комплексна услуга за лична помощ и домашна грижа, за социална подкрепа и помощ при комунално-битови дейности. В същото време е наложен иновативен интегриран подход на грижа посредством създадена възможност за здравно наблюдение и грижа, възстановяване на двигателната активност  на потребителите, чрез кинезитерапия по домовете от кинезитерапевт, социална и психологическа помощ и грижа.

Средствата през 2018 г. за предоставянето на социалните услуги Личен асистент и Домашен помощник на кандидатите, на които е извършена оценка по правилата на операция „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-202, са осигурени от държавния бюджет въз основа на подписано двустранно Споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община Разград, а чрез общински бюджет е осигурено финансиране за администриране и осигуряване на интегрираните здравни, социални, психологически и кинезитерапевтични грижи.  Към момента са наети 15 домашни помощници и 40 лични асистенти. Услугите се предоставят на самотни възрастни хора, лица  и деца с увреждания,  и тежко болни. Общо до момента 132 лица са ползвали услугите на Центъра – на 91 лица се предоставят услуги от  домашни помощници, а 41 – личен асистент.

YouTube

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе