На 30 май правят първата копка от проекта по “Паркоустрояване на зелените площи в жк. Орел”

ПРОЕКТ: „ПАРКОУСТРОЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ В КВ. „ОРЕЛ“, ГРАД РАЗГРАД“ АДБФП BG16RFOP001-1.023-0001-C0БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА РАЗГРАД

YouTube

На 30.05.2018 година от 14:30 часа в южен парк – кв. „Орел“ град Разград (до м-н „Те маркет“) ще състой церемония  „първа копка“ на обектите, предвидени за интервенция по проекта във връзка със стартиране на строително –монтажните работи.

ОБЕКТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ:

  • Парк в кв. 615 на ж.к. „Орел“ град Разград;
  • Благоустрояване и паркоустрояване на междублокови пространства в кв. Орел, квартали 644, 645, 654, 652, 653, 646, 651, 650, 647, 632, 631, 612, 613, 614, 619, 618, 617, 616, 630, 629, 624, 625, 620, 621, 622, 623, 615, град Разград.

Този материал  е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.023-0001-C02 „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на материала се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе