Важна информация за администраторите на лични данни

Във връзка с множество запитвания на администратори на лични данни относно извършване на сертифициране за съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR), КЗЛД информира, че към момента не е акредитирала никоя организация или дружество, които да извършват такова сертифициране.

КЗЛД обръща внимание на факта, че сертифициращ орган може да бъде акредитиран за това в друга държава-членка на ЕС и следва при предлагане на услуга за сертифициране да предостави съответните документи, удостоверяващи това право.

YouTube

Във връзка с постъпила в Комисията за защита на личните данни информация относно провеждане на обучения по Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR), КЗЛД информира администраторите и гражданите, че тя не е оторизирала нито една компания или обучителен център да провежда обучения в областта на защитата на личните данни, нито е одобрила обучителни програми за това. Администраторите нямат задължение да участват в такива обучения. Евентуалното участие на администратори в обучения е решение и отговорност на самите администратори.

За всички заинтересовани лица от публичния и частния сектор, КЗЛД организира мащабна разяснителна кампания във връзка с прилгането на Общия регламент за защита на данните. С цел оптимизиране на ресурсите, при организацията се прилага регионален и браншови принцип. Целта на кампанията е да се дадат основни разяснения по философията на Общия регламент, основните му понятия, новите задължения на администраторите на лични данни, правата на субектите на данни, функциите на длъжностните лица по защита на данните и изискванията към тях. Информационно-разяснителна кампания ще продължи и след 25 май 2018 г. в зависимост от обществените потребности от нея.

КЗЛД публикува на своя институционален сайт всички официално приети и одобрени информационни материали, свързани с прилагането на Общия регламент за защита на данните. Публикуваните материали може да намерите www.cpdp.bg.

Важно съобщение относно задължението за уведомяване на КЗЛД за определено Длъжностно лице по защита на данните.

В съответствие с чл. 37, пара. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно уведомяване на надзорния орган за определено Длъжностно лице по защита на данните, КЗЛД прие образец на Уведомление, който Администраторът/Обработващият лични данни следва да попълни и подаде в КЗЛД. Указания относно попълването се съдържат в самото Уведомление.

Администратори/Обработващи лични данни, подали вече такава информация в КЗЛД, не следва да я подават повторно. При необходимост от допълнителна информация, КЗЛД ще се свърже служебно с тях.

Попълненото Уведомление за определено длъжностно лице по защита на данните се изпраща в КЗЛД по някой от следните начини:
1. Лично, на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.

4. На имейла на КЗЛД – [email protected]. В този случай, Уведомлението трябва да бъде подписано с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе