От 1 юли банките променят договорите по кредити

От 1 юли повечето банки в страната ще променят едностранно договорите по сключените потребителски и жилищни заеми в левове.

Причината е новият начин, по който трябва да се определят лихвите, след като базовият индекс СОФИБОР спре да съществува. Промяната не би трябвало да се усети от потребителите, уверяват от БНБ. Трезорите, които досега са използвали СОФИБОР, ще го заменят с друг индекс, но без да се повишават лихвите по вече сключените договори. Това задължение бе гласувано наскоро като изричен текст в три различни банкови закона, пише Вестник СЕГА.

YouTube

Няма да се налага и преподписване на сключените преди 1 юли договори за теглене на заеми от граждани и фирми, нито подписване на допълнителни анекси. За новите условия на определяне на лихвите клиентите ще бъдат осведомени писмено от обслужващите ги банки.

В момента СОФИБОР, който по неофициални данни се използва в над 80% от всички предоставени потребителски и жилищни заеми, се изчислява от БНБ. Той представлява фиксинг на котировките на необезпечени левови депозити на българския междубанков пазар. Обикновено той е основа, над която се начислява добавка, за да се определи лихвата по заема.

Централната банка обяви още преди година, че спира поддържането на индекса от 1 юли т. г. заради влизането в сила на нов еврорегламент, който затяга правилата при определянето на лихвите. Според този регламент всички референтни лихви трябва да се изготвят само от лицензирани администратори, включени в регистъра на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Мярката бе предприета от Еврокомисията и Европейската централна банка (ЕЦБ), след като по време на финансовата криза се установи, че много европейски банки са манипулирали лихвените индекси. Така и не стана ясно обаче защо нашата централна банка не е пожелала да получи лиценз за определяне на СОФИБОР.

До момента няма подадено заявление в БНБ за лицензиране на администратор на бенчмарк за лихвени проценти съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011, отговориха на въпрос на в. „Сега“ от централната банка. Няма и издаден лиценз или регистрация от компетентен орган на друга държава, членка на ЕС, за такъв администратор. Преди време интерес за поддържането на СОФИБОР бе проявила агенция „Ройтерс Томпсън“, но до момента няма информация за предприети действия от нейна страна.

Отново според регламента всяка банка трябва да направи план за действие в случаите, когато използваните от нея индекси се променят съществено или вече не се изготвят. Последните законови промени у нас задължиха банките, които използват СОФИБОР, да го заменят с друг индекс, който отговаря на еврорегламента, или с индикатори, публикувани от БНБ или НСИ. От БНБ съобщиха за в. „Сега“, че някои от трезорите са избрали като заместващ индекс след 1 юли да прилагат ЮРИБОР, основния лихвен процент или осреднена лихва на базата на статистиката на БНБ за лихвените проценти по депозитите на домакинствата и бизнеса.

От БНБ отново напомнят, че съгласно националното законодателство към момента на прилагането на плана за действие новият лихвен процент по договора за кредит не може да е по-висок от лихвения процент по договора преди замяната.

Още една законова промяна влиза в сила от 1 юли. Ако потребителят реши предсрочно да погаси или рефинансира задълженията си по договора за кредит поради промяна в размера на лихвения процент, произтичаща от прилагането на плана за действия на банката, той ще може да направи това, без да дължи допълнителна такса или обезщетение.

В. „Сега“ е отправил запитване към няколко български банки с какво ще заменят СОФИБОР. От една от най-големите банки – Уникредит Булбанк, отговориха, че по всички съществуващи кредити прилаганият до момента индекс ще бъде заменен от „Осреднен депозитен индекс“, за който има налична котировка на СОФИБОР. Всички клиенти ще бъдат уведомени за промяната с писмо на посочен от тях последен адрес или чрез алтернативни канали – онлайн банкиране, email адрес.

От 1 юли ОББ ще използва Референтен лихвен процент (РЛП) на банката като база за изчисляване на кредитите в левове. Всъщност по кредитите за физически лица ОББ е започнала да прилага посочената база от април тази година. Формулата, по която се изчислява РЛП, включва публични индикатори, изчислявани и определяни от БНБ, като лихвен процент по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки над 1 ден до 2 г., както и овърнайт депозити.

Райфайзенбанк ще изчислява от 1 юли лихвените проценти по отпуснатите кредити в левове на база на „прозрачна и публично достъпна лихвена статистика на БНБ за привлечени депозити в левове от домакинства“. Банката ще прилага този измерител за всички клиенти – физически и юридически лица, като няма необходимост от подписване на анекси към договорите за кредит.

Не всички банки обаче ще променят базата за изчисляване на лихвите от 1 юли, тъй като не са използвали СОФИБОР. От Пощенска банка уточниха, че още от 2013 г. са разработили и прилагат свой референтен лихвен процент ПРАЙМ, който изцяло отговаря на законовите изисквания.

Клиентите на Първа инвестиционна банка (ПИБ) също няма да бъдат засегнати от спирането на СОФИБОР. Левовите заеми на банката са с фиксирана лихва за определен период, а след изтичането му се прилага лихвен процент, който се формира от осреднената лихва от привлечените депозити според данните на БНБ и надбавка.

Няма голяма разлика за потребителите дали банката им ще избере ЮРИБОР, ОЛП или друг индекс, тъй като досегашният СОФИБОР се движи синхронно с тях и разликата е около 1 процентен пункт, казват финансисти. В повечето случаи лихвата по отпуснатите заеми представлява сбор от две величини – едната е плаваща (пазарни индекси като СОФИБОР, ЮРИБОР, ОЛП), а другата е фиксирана надбавка. За потребителите е важно сами да могат да проверят и изчисляват базата, т.е. информацията за нея да бъде лесно достъпна и проверима.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе