Променят наредбата за касовите апарати

Пореден ремонт на наредбата за използване на касовите апарати предлагат от Министерство на финансите.

И този път промените касаят търговците на течни горива, съобщава Investor.BG.

YouTube

Въпросната Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства се променя за четвърти път в рамките на година.

Сега от финансовото ведомство предлагат въвеждане на детайлно описание на използваните средства за измерване на разход в обекти с електронните системи с фискална памет (ЕСФП) и идентифицирането на обекти, в които се извършват проточвания на течни горива чрез разходомери и измервателни системи. Според МФ съществуващата нормативна уредба в момента не предлага достатъчно възможности за детайлизиране на информацията, която постъпва в Националната агенция за приходите (НАП), без това да е свързано с извършване на проверка на място.

В тази връзка с предлаганите промени се цели да се детайлизира информацията, която постъпва по дистанционната връзка в НАП от ЕСФП, като по този начин ще се идентифицират обектите, в които се използват средства за измерване на разход – разходомери или измервателни системи.

С предложените промени в Наредба № Н-18/2006 г. се предвижда валидиране на уникалния контролен номер (УКН) на електронния акцизен данъчен документ (еАДД) при подаване на данни за доставени количества течни горива по документ чрез ЕСФП чрез баркод четец. Целта на направеното предложение е да се избегне въвеждане на номера на УКН от операторите в обекти с ЕСФП, които не са намерени в базата данни на НАП, както и да се повиши достоверността на информацията, която чрез програмен продукт „Фискални устройства с дистанционна връзка“ постъпва в информационна система „Контрол на горивата“.

Новата наредба дава възможност на бензиностанциите да извършват продажби на течни горива чрез ЕСФП на самообслужване, но ще трябва да регистрират и отчитат продажбите чрез издаването на фискален бон на хартиен носител. Не се допуска обединяване на повече от две продажби/зареждания на горива, направени от един клиент в един фискален бон.

Според МФ по този начин ще се намали сивата икономика в търговията и разпространението на течни горива и ще се ограничи възможността за ползване на данъчен кредит от регистрирани по ЗДДС лица чрез фактури за „фиктивни“ доставки.

От финансовото ведомство признават, че в момента е възможно да се направят повече от две зареждания на повече от едно превозно средство, т.е. на различни клиенти, без да се издаде документ за продажба (фискален бон) на всеки клиент, а като се издава документ, който обединява продажбите. С предложените промени се цели и възпрепятстване ограничаването на правата на потребителите в обектите за крайно разпространение на течни горива.

С предложените промени в Наредба № Н-18/2006 г. се предвижда удостоверяването на данните, подавани в НАП от производители/вносители на ЕСФП във връзка със задължението им да подават данни за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ, да става с протокол за подадени и приети данни по предвидения с проекта образец. Изискването е необходимо, за да се осигури постъпване на коректни данни в информационната система на НАП, като се предвижда да се отхвърлят некоректно попълнени данни. За лицата се предвижда 7-дневен срок от датата, на която е отказано приемането на данните, да подадат коректните данни.

В голяма част от търговските обекти в страната се използват информационни системи (софтуер) за управление на търговската дейност, които управляват въведените в експлоатация в обекта фискални устройства. Към момента нормативната уредба предвижда изисквания единствено към използваните в търговските обекти касови апарати, но не и към софтуерите, управляващи тяхната дейност. Това, според мотивите към наредбата, дава възможност в софтуерите да се вграждат функционалности, позволяващи при приключването на продажба да не се подава команда към касовия апарат за отпечатване на фискален бон, а от нефискално устройство се разпечатва и предоставя на клиента бон, имитиращ фискалния. По този начин търговците успяват да „скрият“ част от оборотите.

При извършваните от НАП контролни производства е установено, че процентът на укрития оборот в обекти, в които се използват софтуери за управление на продажбите, се движи в рамките на 30-70%. Зачестяват също така и случаите на използване от страна на задължените лица на различни способи за манипулиране на информацията, създавана от софтуерите, включително и нейното изтриване от устройствата, с които работи софтуера.

Целта на промените в наредбата е да се въведат изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти и да се предотврати възможността за укриване на обороти от продажби в търговски обекти, посредством вградена в софтуера функционалност.

Според разчетите на НАП средната цена за привеждане на използваните към настоящия момент софтуери за управление на продажбите в търговските обекти в съответствие с нормативните изисквания е 120 лв. на работно място. Тази средна цена е изчислена на база направено проучване сред производители на софтуери за управление на продажби, които са запознати с предлаганите промени в нормативната база и са направили разчети за разходите си и за очакваната цена на новия софтуер. Очаква се средната цена за подмяна на един фискален принтер да бъде 275 лв.

От МФ изчисляват, че разходите на търговците за подмяна на използваните фискални принтери ще са в размер на 11,8 млн. лв. общо. (43 хил. бр. фискални принтери по 275 лв.).

Разходите за привеждане на използваните в търговските обекти софтуери в съответствие с нормативните изисквания са: – за работно място – 120 лв./място или общо 5,1 млн. лв. за всички работни места в търговски обекти, в които се използва софтуер за управление на продажбите; за търговски обект – 240 лв./обект, при средно 2 работни места в обект; – за едно задължено лице – 480 лв., при средно два обекта на едно лице.

Разходите за едно лице, стопанисващо средно два обекта, всеки от тях със средно по две работни места, се очаква да бъдат в размер на 1 580 лв. (480 лв. за софтуера и 1 100 лв. за 4 бр. фискални устройства). Следва да се отбележи, че горните разчети са направени за най-голямата група потребители на софтуери за управление на продажбите в търговски обекти – малки и средни предприятия, използващи произведени от български производители софтуери за търговски обекти, които не са част от сложни ERP-системи. ERP-системите се използват от ограничен кръг лица, предимно големи предприятия, настройват се индивидуално съобразно дейността на конкретния ползвател, и за поддръжката им се сключват договори с производителя/разпространителя, уточняват от МФ.

Търговците ще бъдат задължени да подават данни към НАП на всеки 5 минути. Няма да може да се издават служебни бонове при извършване на продажба и за направени клиентски поръчки

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе