Училищна среда без криминална педагогическа хроника

д-р Надие Карагьозова- справянето с негативните тенденции изисква усилена работа с родители и ефективна превантивна дейност

YouTube

Позитивната училищна среда е предпоставка за осъществяване на качествено образование, мотив, стимул и вдъхновение за всички участници в педагогическия процес и поддържане на едни добри ползотворни партньорски политики. Изискванията пред съвременната личност непрекъснато растат и пред съвременното образование днес стоят важни задачи-да формира личности със добри социални умения, които умеят да комуникират и работят в екип, да решават различни по сложност задачи, имат добра дигитална грамотност, открояват се с креативно и критично мислене, приемат предизвикателствата с интерес и любопитство, проявяват любознателност и др. Ако преди години училището беше едно спокойно място и възникващите проблеми в него не ставаха публично достояние, то днес проблемите от ежедневието, характерни за всички сфери на обществения живот, не подминават и училището. Днес съвременното училище е изправено да решава и проблеми с негативен характер. Статистиката отчита тревожни данни, не са редки случаите на насилие и агресия в училище. Наличието на подобни явления, означава тяхното своевременно анализиране и решаване. Неглижирането на превантивната работа и нейното отсъствие като най-евтиния метод в образователните институции, води до увеличаване на случаите на насилие, агресия и тормоз в училище и извън него. Това води до оформяне на тревожна криминална педагогическа хроника, която не е добре за политиката и името на педагогическата институция като цяло. Това се отразява, както върху качеството на общуване, така и върху цялостния педагогически процес. От това ползи няма и не печели никой.

Как да намалим негативните тенденции? Еднозначен отговор няма. Имидж и добро име не се поддържат лесно. Изисква се постоянна ангажираща политика, която не само да маркира проблемите, но и да предлага ефективни механизми за противодействие и положително въздействие. Там където има съвкупност от много хора, с различни интереси и убеждения, няма как да не възникват и конфликтни ситуации. Трябва ли обаче да се противопоставяме използвайки немиролюбиви и насилствени техники на комуникация.

Новия тип училищна култура налага присъствието и участието на психолози и педагогически съветници, които имат потенциал и разполагат с методичен ресурс да редуцират своевременно възникналите конфликти ситуации, които се случват на всички нива в училище между учители-ученици-родители. Към тях доверието трябва да расте и да бъдат приемани с уважение от родителите. В интерес на ученика и доброто име на образователната институция училищните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетните трябва да организират периодично срещи с обучително-превантивен характер, на които да бъдат поканени и представители на родителската общност. Работещите в училищните комисии, трябва да преминават специализирани обучения за придобиване на нови знания и умения за работа с деца и младежи с проблеми в поведението и ефективна работа с родителите.

Родителските срещи могат да протичат в нов формат. Класът и родителите могат да инициират съвместни срещи, на които открито да се дискутират проблеми и вълнения,които имат смущаващ характер. На тези срещи могат да се поканят, специалисти и експерти, с които училището не разполага и в една по-широка дискусия да се оформят последващите стъпки за решаването на проблемите, които биха могли да имат негативни последици, ако се неглижират. Повече от всякога е необходимо при разглеждане на проблемите в училище да се чува гледната точка на всички страни засегнати и участници във възникналата ситуация. Само общите усилия между училището и семейството гарантират учители, деца и родители да се чувстват добре, да имат желание да превръщат училището в желано, спокойно и сигурно място, в което протичането на педагогическия процес предполага качествено образование и подготвя подрастващите за живота с нужните умения и компетентности.

Автор: д-р Надие Карагьозова

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе