Позитивна педагогика – необходимост и ползи

Да формираш, да въздействаш, да променяш, да вдъхновяваш и мотивираш съвременните деца, които да израснат, като личности, способни да се справят с различни по сложност дейности и задачи в многоликия свят е сред основните принципи и ценности на позитивното възпитание.

Бързото и динамично променящото се общество, непрекъснато налага пренареждане на основните ценности и приоритети, които се налагат във всички сфери на обществения живот. Динамиката на времето, в което живеем неминуемо са отразява и на интензивността на комуникационните процеси. Изискванията към съвременната личност непрекъснато растат. Това означава, че и съвременното училище като важна социално-педагогическа институция е изправена пред нови предизвикателства свързани с подрастващите и техните потребности от усвояване на нови знания, умения и компетентности, необходими за успешното им реализиране на по-късен етап от развитието им, както и изграждане на личности, способни да се справят с различни по трудности задачи в многоликия свят.

YouTube

Американският псхихолог Алфи Кон посочва, че за да се случва ученето спокойно, учениците имат нужда от емоционална сигурност и среда, изградена върху подкрепа, обсъждане, споделен принос, чувство на принадлежност, защита, приемане, окуражаване и разбиране, с други думи среда, в която се ценят нуждите на учениците и на учителите.

В основата на позитивното възпитание стои позитивното отношение към децата и техните потребности. Позитивният стил на взаимодействие на всички нива е стимул за развитие и успех. Добрите взаимоотношения (деца-учители, учители-родители, деца-деца, деца-родители) могат да осигурят наситено приключенско детство-отворено към света, себе си и околните.

Както отбелязва проф. Иванка Бончева, формирането на индивида като уникално неповторима личност е резултат от сложното единство на биологична даденост, психически заложби и социално влияние.

Когато говорим за позитивна педагогика, не разглеждаме педагогиката само като наука за възпитанието и образованието, а я разглеждаме и като изкуство, която дава уникална възможност по спонтанен и позитивен начин, без излишен стрес, напрежение и умора, чрез хумора, смеха, изкуството, чрез умствена релаксация и ненапрегната концентрация, чрез словото, музиката, танците, игрите и други да стигне до потребностите на всяко дете посредством индивидуалния подход и да удовлетвори неговите нужди, емоционални потребности, дадености, заложби и таланти.

Ежедневната работа с деца в училище и извън него – в центрове за работа с деца, клубове по интереси или други сходни институции трябва да покрива основните аспекти на позитивното възпитание, без които развитието на ценности, формирането на умения и навици, възпитанието и грижата за децата биха били лишени от смисъл, а именно:

  • развиване на интелект, креативност, артистичност и социални умения чрез различни форми;
  • насърчаване на самостоятелност, изобретателност, общителност, съпричастност, емпатия и толерантност-страни на позитивното общуване и др;
  • поддържане на тясна и ежедневна връзка с природата и възпитаване на любов и отговорно отношение към нея;
  • развиване на стремеж към доброто, красивото и търсене на истината;
  • формиране на емоционална култура, развиване уменията на емоционалната интелигентност;
  • излъчване на позитивни послания и др.

За реализирането и постигането на добри резултати в работата с децата е необходима позитивна среда, която повлиява емоционално, интелектуално, физически и психически детето и среда в която:

  • правата на детето се зачитат, цени се неговото мнение, проявява се внимание към неговата гледна точка;
  • постоянно се насърчава и окуражава, така, че да вярва в собствени си сили и възможности;
  • приема различията с разбиране и се отнася с уважение към чуждото мнение и оценка;
  • поощряват се и подкрепят усилията му за критическо мислене,творческа креативност, иновативност и др.

Да извлечеш най-доброто за децата и за себе си като професионалист означава ежедневно предизвикателство и търсене на най-подходящия инструментариум, който ти помага да приемеш работата с децата, като приключенско предизвикателство със сърце и професионална загриженост; дава ти самочувствие, че си част от позитивната промяна, която изисква съвременното образование и възпитание; води до лична и професионална удовлетвореност от привличането на родителите да са част от позитивния климат на училищното пространство и извън него и др.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе