Проведе се открита практика по безопасност на движението в ДГ „Лудогорче“

Детската градина е първата институция ,която съвместно с родителите трябва да формира у децата модели на безопасно поведение , да запознае децата с общо приети правила и норми за лична и колективна безопасност .Многобройни са инициативите на МОН и проведените национални кампании под мотото „Да пазим децата на пътя“, с които ние възрастните изразяваме нашата гражданска позиция по този проблем .

Педагогическият екип на ДГ № 2 „Лудогорче“ продължава да следва подобни иницативи , затова една от основните цели във възпитателно образователната работа  тази година е посветена на глобалната тема : „ Усвояване  на социо – културни модели от децата за безопасно поведение на улицата „ . Факта ,че след няколко години нашите малки възпитаници ще станат активни участници в движението ни прави изключително отговорни да формираме у тях адекватно поведение , гарантиращо личната им  безопасност.

Днес децата от гр.“Звездички “ с педагогически екип г-жа Т.Стайкова и г-жа А.Белберова демонстрираха своите начални умения и познания .Игровите похвати , емоционално представените етюди от г-жа Стайкова мотивираха децата да помогнат на тъжното светофарче и то отново да регулира правилно със светлините си движението на една тиха уличка . Поредица от дидактични  игри и проблемни ситуации ,които г-жа Стайкова умело беше подбрала помогнаха децата да усвоят първоначалните знания за улично платно , за светлините на светофара и пешеходната пътека. Много модели на поведение бяха усвоени в ситуационните игри .

Гост на проведената педагогическа ситуация бе господин Миланов –старши експерт към РУО –гр.Разград , който ни даде ценни насоки за по-нататъшната ни работа ,за приемствеността , която трябва да се осъществява между училището и ДГ по тази тема .

Проблемът за безопасно поведение на улицата предстои да бъде разгледан в неговите многостранни аспекти във всички възрастови групи , а това ще даде възможност процеса на формиране на знания и компетенции у децата да бъде проследен с надграждане и усложняване в познавателен план .

Ние –възрастните сме модела за подражание ,така ,че нека той бъде най- добрия за нашите деца .

С.Чавеева –директор на ДГ № 2 „Лудогорче“

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе