Исперих ще ремонтира улици по европейски проект за над 1 милион лева

С наскоро одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони BG06RDNP001-7.001-0031-C01 „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих, община Исперих” местната управа ще ремонтира три от най-компрометираните след изпълнението на проекта за водния цикъл в града, улици „Хан Аспарух”, „Христо Ботев” и „Искър”.

Стойността на проекта възлиза на 1 173 325.83 лева, а дейности по него включват цялостно асфалтиране на уличните настилки, полагане на нови бордюри, а на улица „Хан Аспарух” ще бъдат подменени и тротоарите.

Предвижда се проектните дейности да стартират през есента на тази година, след като бъдат проведени обществените поръчки за избор на изпълнители.

След изпълнението на проекта местната управа планира поетапно да ремонтира и улиците в периферията на града.

Проектът се реализира в рамките на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]dm petroleum

Върни се горе