Одобриха промени в Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина

Правителството прие промени в Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина. С измененията и допълненията се въвежда уеднаквяване на уредбата на месечното възнаграждение на военнослужещите, както и на цивилните служители от Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната при дългосрочно командироване по реда на наредбата с уредбата по Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат /НКСЗМ/.

Уеднаквява се и уредбата на статута на член семейство на дългосрочно командирован служител по реда на наредбата с уредбата по НКСЗМ, като се въвежда изискване за престой 1/2 от срока на командировката в държавата по дългосрочната командировка, което да замени настоящото изискване за престой 2/3 от срока на командировката.

YouTube

В съответствие с принципите на свобода на договарянето и закрила правата на потребителите, се предоставя право на дългосрочно командирования служител и членовете на неговото семейство да избират дали да сключат договор за медицинска осигуровка по чл. чл.25, ал.4, 5 и 6 от НДКЧ в Република България или в приемащата държава, при условие покритието да е в приемащата държава.

С цел осигуряване на оперативност, се създава правна възможност за командироващото лице да оправомощава други лица за издаване на заповеди за командировка на дългосрочно командировани лица в приемащата държава извън населеното място, в което са командировани, както и в случаите на командироване в трета държава или в изпращащата държава.

В тази връзка с друго Постановление правителството прие и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе