ДПС регистрира кандидатите си за кметове и общински съветници

Организацията на ДПС в Разград регистрира своите кандидати за кмет на град Разград и общински съветници.

Кандидат за кмет е д-р Левент Апти.

Ето и списъка с кандидати за общински съветници в Разград:

№ по ред Собствено, бащино и фамилно име
1 Левент Али Апти
2 Али Бахриев Кязимов
3 Нюсрет Исмет Мустафа-Салим
4 Хасан Халилов Хасанов
5 Ирфан Салъфов Ахмедов
6 Сузан Мехмедова Съдкъ
7 Танер Салим Сали
8 Нежля Лютфи Ахмед
9 Адем Юнузов Хасанов
10 Фериде Мухарем Тасим
11 Красимир Младенов Мизурски
12 Гюнал Алиев Кадиров
13 Емине Бейти Хасан
14 Илкджан Ердуван Чакър
15 Бюлент Айдънов Мустафов
16 Кемран Юксел Мехмед
17 Осман Фикретов Османов
18 Сечил Фикрет Татарова
19 Али Севгинов Алиев
20 Сидика Менду Махмудова
21 Алие Сабриева Ахмедова
22 Елис Ерджанова Мюмюнова
23 Раим Мертин Раим
24 Онур Сунай Ахмед
25 Йоскан Сейханов Кадиров
26 Февзие Динчер Мехмед
27 Сейдегюл Сали Хаккъева
28 Мюжгян Исмаил Сабри
29 Хюсеин Гафур Хаккъ
30 Сюлейман Махмудов Салиев
31 Нуридин Шинаси Мехмед
32 Хафизе Изетова Хасанова

А ето и списъка за кандидат кметове на населени места в община Разград.

Трите имена населено място
Хюсеин Гафур Хаккъ с. Дянково
Юзджан Джеватов Рамаданов с.Киченица
Неждет Хасанов Мехмедов с.Липник
Ферди Динчер Мехмед с.Мортагоново
Хава Исмаил Хюсеин с.Радинград
Сюлейман Махмудов Салиев с. Раковски
Нуридин Шинаси Мехмед с.Стражец
Алдин Хасан Рушуд с. Ясеновец
Върни се горе