Стартира проект за обновяване на детски градини в община Кубрат

На 20-ти ноември 2019 г. Община Кубрат, в качеството си на бенефициент, сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ относно изпълнението на проект за обзавеждане на спални помещения в Детска градина „Първи юни“ с. Юпер – база в с. Сеслав, обзавеждане на спални помещения и занималня в Детска градина „Здравец“-гр. Кубрат – база в с. Точилари, обзавеждане на спални помещения и занималня в Детска градина „Пролет“в с. Севар и доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в Детска градина „Слънчо“ в с. Бисерци.

Проектът е финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ по подмярка 19.2 – „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Общата стойност на проекта е 39 736,20 лв., от които 35 762,58 лв. европейско и 3 973,62 лв. национално съфинансиране.

Главната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната услуга в детските градини на територията на община Кубрат чрез подобряване на материално-техническата база и създаване на по-благоприятни условия за растеж и развитие на децата в посочените по-горе детски заведения. Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта са: Закупуване на обзавеждане за спални и занимални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер – база с. Сеслав, ДГ „Пролет“ с. Севар и ДГ „Здравец” гр. Кубрат – база с. Точилари, включващо: детски легла двойни в шкаф, детски гардероби за дрехи двукрилни, детски шкафчета, детски маси и столчета, методични шкафове, секционни шкафове за занималня, шкафове за играчки, детски гимнастически пейки, дидактични шкафове, детски килими, детски шкафчета за обувки, двукрилни гардероби за реквизит, параван за театър.

По проекта ще бъде извършена доставка на оборудване и обзавеждане за кухня в ДГ „Слънчо“ в село Бисерци, включващо: шкаф крайстенен с два умивални басейна с плъзгащи врати, шкаф с плъзгащи врати с междинен плот, хладилни шкафове среднотемпературни изцяло неръждаеми отвън и отвътре с една плътна врата, електрическа печка професионална с 4 броя обединени нагревателни плочи с вграден термопротектор и фурна със статично нагряване, изграждане на аспирационна система включваща аспираторен чадър с регулируеми разглобяеми лабиринтни филтри, вентилатор и въздуховод.

С подобряването на материално-техническата база на детските градини – обзавеждане на кухня, спални помещения и занимални на детските градини по селата, ще се подобри качеството на предоставяните на територията на община Кубрат услуги, което от своя страна ще окаже положително влияние върху запазване и увеличаване броя на децата на възраст между 3 и 6 г. в селата, както и на възпитанието им.

За текущата поддръжка на подобрената материално-техническа база за периода след приключване на проекта – до 2023 г. се предвижда заделянето на средства от собствени приходи на община Кубрат. Продължителността на изпълнение на проекта е 36 месеца.

На 20-ти ноември 2019 г. Община Кубрат, в качеството си на бенефициент, сключи договор за предоставяне на безвъзмездна…

Публикувахте от Община Кубрат / Municipality of Kubrat в Петък, 22 ноември 2019 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе