Още едно столично училище премина обучение с д-р Надие Карагьозова

Секретарят на МКБППМН-Кубрат, модерира вътрешно-методически семинар в столичното 74-то училище в София на 5-6 януари 2020 година. Срещата с педагогическия екип, структурирана в два модула постави на дискусия следните въпроси: Пътнотранспортни произшествия с деца и тяхната правна защита; Психо-физиолигически особености на децата и учениците като участници в пътното платно; Изграждане на система от цели на обучението по БДП в детската градина и училището; Технология на обучението по БДП в детската градина и училището и др.

Образователната програма е насочена към формиране на неагресивно и толерантно поведение у младите хора като днешни спътници в колата и бъдещи водачи на МПС. Крайната цел – намаляване броя на жертвите и ранените на пътя. По време на семинара, висококвалифицираните учители и обучители по БДП от различни степени на обучение, разшириха теоретическата и практическата си подготовка, база за реализиране глобалните теми по безопасността на децата по иновативен начин, включени в учебните програми. Практическата част, предизвика голям интерес сред участниците,  които участваха в няколко познавателни игри и получиха възможност да разработят сценарий за спортен празник по БДП.

Самостоятелната работа дава възможност на учителя да прояви творческа креативност и подбере инструментариума за структуриране технологията на интерактивен урок по темата. Урокът и спортният празник са подходящи форми, които дават възможност – от една страна да се проверяват периодично знанията на децата и от друга да се поддържа атрактивността и забавността на преподаване и учене в процеса на педагогическото взаимодействие в условията на съвременната детска градина и училище. Очакването е придобитият  нов опит от срещата-обучение, да бъде приложен при работата с децата на възраст между 9 – 12 години, и между 16 – 18 години.

Усвоените знания и умения за интерпретиране на актуални въпроси свързани с пътната проблематика да допринесат за повишаване на социалната и емоционална компетентност на учениците,  както и за тяхното развитие и утвърждаване като пълноценни личности,  които знаят и могат да се справят с  различни предизвикателствата и ситуации в техния живот. Организатор на събитието беше РААБЕ-България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе