Започва приемът на документи за социалната услуга „Домашен помощник“

Снимка: Данче Бозаджиева

Във връзка с изпълнението на Заповед № РД01-87 от 10.02.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика за изпълнението на Национална програма „Предоставяне на грижи за домашна среда“, Община Разград приема документи за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“.

 Целевата група, попадаща в изпълнението на Националната програма, е:

 • Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
 • Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р. България.

 Потребителите, желаещи да бъдат включени в програмата, трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
 • Да живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
 • Да са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома);
 • Месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
 • Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
 • Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
 • Да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
 • Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
 • Да не са включени в механизма лична помощ;
 • Да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.

 Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в: сградата на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет. 5, стая 506. Документите са достъпни и на официалната интернет страницата на Община Разград: www.razgrad.bg,  рубрика „Дейности и услуги“, под рубрика „Социални дейности“.

Документи ще се приемат всеки работен ден  от 8.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 17.00 часа, в стая 506 в административната сграда на Община Разград.

За допълнителна информация: тел. 084 618 218, Отдел „Социални дейности“ към Община Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе