Кубрат ще се сдобие с нова мобилна сцена

Община Кубрат в качеството си на бенефициент сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел МИГ „Завет – Кубрат“ за изпълнение на проект „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето“. Това съобщават от пресслужбата на общинската администрация в Кубрат.

Проектът е финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Общата стойност на инвестиционния проект е 63 179,50 лв., от които 56 861,55 лв. европейско и 6 317,95 лв. национално съфинансиране.

Главната цел на проекта е възстановяване, опазване и развитие на местните културни традиции, изграждайки мост между поколенията, чрез популяризиране на културно-историческото наследство на територията на Община Кубрат. Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта предвиждат доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за нуждите на община Кубрат. Сцената ще служи за организиране и провеждане на концерти, фестивали и събори. Дейностите са ориентирани към подобряване на качеството на предлаганите културни мероприятия от страна на община Кубрат и осигуряване на безопасни и здравословни условия за културни изяви.

Мобилната сцена и оборудването към нея пряко допринасят за опазването на околната среда и позволяват провеждането на културни фестивали в защитени територии без нанасяне на щети на околната среда. Проектът ще има устойчиви резултати до 2023 г. Дейностите по него ще бъдат продължени и през следващите години. Мобилната сцена ще се използва и при провеждането на други културни и спортни мероприятия на територията на община Кубрат.

За текущата поддръжка на мобилната сцена ще бъдат заделени средства от местни приходи на общината. Продължителността на изпълнение на проекта е 24 месеца.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе