44 600 са били заетите лица в област Разград през изминалата година

През 2019 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 49.4 хиляди. В сравнение с 2018 г. общият коефициент на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 5.3 процентни пункта и достига 68.5%, като при жените увеличението е с 4.2 процентни пункта, а при мъжете – с 6.4 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е 46.0 хил., или 47.7% от населението на 15 и повече навършени години в област Разград.

YouTube

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 44.6 хил. Спрямо 2018 г. броят им в областта нараства с 8.0%. Общият коефициент на заетост на населението на 15 – 64 навършени години в област Разград през 2019 г. е 61.8%. Коефициентът на заетост при мъжете (15 – 64 навършени години) е 67.8% и бележи увеличение спрямо 2018 г. с 6.8 процентни пункта. При жените в същата възрастова група коефициентът на заетост е 55.6% и спрямо 2018 г. се увеличава с 4.5 процентни пункта.

По стойност на общия коефициент на заетост (15 – 64 навършени години) за 2019 г. област Разград се нарежда на 23-то място сред областите в страната. Най-висок е този показател в област Велико Търново – 78.7%, а най-нисък в област Монтана – 48.2%.

През 2019 г. от всички заети лица в област Разград 23.7% са с висше образование, 56.3% със средно образование и 20.0% с основно и по-ниско.

При висшистите коефициентът на заетост през 2019 г. е 72.2%, като спрямо 2018 г. бележи намаление с 2.5 процентни пункта. Коефициентът на заетост на лицата със средно образование се увеличава в сравнение с 2018 г. с 5.1 процентен пункт и достига 60.0%, а този на лицата с основно и по-ниско образование се увеличава с 1.0 процентен пункт в сравнение с 2018 г. и достига 24.0%.

Безработните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Разград през 2019 г. са 4.8 хил., като в сравнение с 2018 г. броят им намалява с 0.4 хиляди. През 2019 г. коефициентът на безработица за населението на 15 – 64 навършени години в област Разград намалява с 1.3 процентни пункта в сравнение с 2018 г. и достига 9.8%, при средно за страната 4.3%.

През 2019 г. в област Разград икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 22.7 хил., от които 9.0 хил. са мъже и 13.7 хил. жени. Коефициентът на икономическа неактивност за същата възрастова група е 31.5% – съответно 24.5% за мъжете и 38.8% за жените. Спрямо 2018 г. общият коефициент на икономическа неактивност намалява с 5.3 процентни пункта, като при мъжете намалението е с 6.4 процентни пункта, а при жените – с 4.1 процентни пункта.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе