Община Разград организира безплатни консултации на бизнеса за подкрепа на предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

снимка: Papalin4o Photography

Община Разград ще извършва безплатни консултации на микро и малки предприятия, които проявяват интерес към участие в обявената процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014 – 2020. Консултациите ще се осъществяват от екипа на Областен информационен център – Разград. Центърът функционира по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Разград през периода 2019 – 2021 г.“. Ръководител на проекта, който се изпълнява от Община Разград, е заместник-кметът Добрин Добрев.

Целта на процедурата е oсигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

YouTube

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 453 495,45 евро/173 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 3 000 лева, а максималният размер е 10 000 лева. Допустими са разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 направени след обявеното извънредно положение – 13 март 2020 г.

Допустими кандидати са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Те трябва да са регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. да са осъществявали стопанска дейност, както и да отговарят на изискванията за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Друго условие е кандидатите да са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Очаква се процедурата за подбор на проектни предложения да стартира на 11 май, като срокът за кандидатстване да бъде 30 дни от датата на обявяване. Пълна информация относно условията и начина на кандидатстване по процедурата, допустими кандидати и дейности  може да получите от Областния информационен център Разград на адрес гр. Разград, бул. „България“ № 34, тел: 084 557577. Запитвания може да бъдат изпращани и по електронна поща на следният адрес:  [email protected].

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе